Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt navazuje na nově zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017(dále jen SPRSS), který byl vytvořen v projektu "V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby". Zaměřuje se na vytvoření akčních plánů, které ze SPRSS vycházejí.Projekt tím reaguje na aktuální stav v procesu financování sociálních služeb podle §101a zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) od 1.1.2014. V projektu budou na základě aktuálních dat zpracovány dva akční plány pro roky 2015 a 2016,které průběžně vyhodnotí plnění strategických cílů SPRSS, stanoví rozsah podpory sítě sociálních služeb v KK, jejich náklady a zdroje financování a dále budou akční plány zahrnovat výhled financování pro příslušný rok.K návrhům akčních plánů bude realizováno 6 seminářů s poskytovateli sociálních služeb a obcemi.

Hlavním cílem projektu je vytvoření dvou Akčních plánů (pro roky 2015 a 2016) ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017, které budou sloužit jako podklad pro financování sociálních služeb v Karlovarském kraji, zejména pro aplikaci a pilotní ověření nové metody financování sociálních služeb v souvislosti s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dalším cílem projektu je metodická podpora při zavádění nového systému financování sociálních služeb, která bude zaměřena na pracovníky Karlovarského kraje (komplexní proces v návaznosti na řízení sítě sociálních služeb), obcí (zajištění spolufinancování) a poskytovatele sociálních služeb (žadatelé o dotaci). Cílem je rovněž správné nastavení systému vykazování, efektivity, hodnocení kvality služby při zajištění kontrol ze strany poskytovatele dotace.
ne
Řízení a administrace projektu, zpracování Akčních plánů na roky 2015 a 2016, metodické nástroje k zajištění transparentního výběru poskytovatelů sociálních služeb, semináře pro poskytovatele služeb a koordinační, metodická a vyhodnocovací podpora
Přesné stanovení kvantifikace sociálních služeb v KK na základě zpracovaných Akčních plánů a zapojení nového způsobu financování sociálních služeb na základě veřejné podpory, formou vyrovnávací platby v souladu se SPRSS. Výsledkem bude nastavení systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v návaznosti na § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
ne

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám a zadavatelé sociálních služeb.