Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Tento projekt zajistí pokrytí veškerých provozních výdajů na zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ a jeho pracovních skupin a podporu sekretariátu Monitorovacího výboru. Z prostředků projektů budou také hrazeny výdaje spojené s přípravou zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ.

Projekt je dále především zaměřen na zajištění veškerých výdajů na pracovní zasedání Řídícího orgánu  a jeho pracovních skupin a ad hoc zasedání Řídícího orgánu, popř. dalších jednání uskutečněných na úrovni Řídícího orgánu. Vedle toho budou z prostředků projektu také hrazeny výdaje spojené s přípravou těchto zasedání.

Okrajově pak budou prostředky projektu použity na úhradu nákladů spojených s organizací a zasedáním monitorovacích výborů, řídících orgánů a jejich pracovních skupin ESF programů programového období 2004 -2006 v souvislostí s uzavíráním těchto programů.

Konkrétně projekt zajistí například pronájem a úhradu prostor, zajištění ozvučení, tlumočení a překladů, případné cestovné a ubytování mimopražských, případně zahraničních účastníků zasedáních (pouze v případě zasedání Řídícího orgánu), občerstvení a další výdaje spojené se zasedáními včetně technického zázemí pro jednání. Z finančních prostředků bude hrazena také podpora sekretariátu Monitorovacího výboru OP LZZ.

Vedle toho projekt také zabezpečí zajištění materiálů a dokumentů, návrhy zpráv pro jednání Monitorovacího výboru OP LZZ  a Řídícího orgánu, jejich kopírování, tisk apod., popřípadě externí pomoc k realizaci výše uvedených aktivit.

Prostředky projektu budou také sloužit k uhrazení nákladů spojených s přípravou výročních zpráv OP LZZ, zpracování hodnotících/evaluačních zpráv, analytických studií a podkladů nebo dalších dokumentů pro jednání Monitorovacího výboru či Řídícího orgánu.

Průběh projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc pro OP LZZ.

Hlavním cílem projektu je zajištění řádného výkonu všech aktivit Monitorovacího výboru OP LZZ a jeho pracovních skupin, zajištění řádné činnosti Řídícího orgánu a jeho pracovních skupin a umožnění konání monitorovacích výborů a pracovních zasedáních spojených s uzavíráním ESF programů programového období 2004-2006, prostřednictvím nejrůznějších druhů zasedání - pracovních setkání především členů Monitorovacího výboru, Řídícího orgánu a Zprostředkujících subjektů, která jsou nezbytná pro celkovou implementaci OP LZZ a pro zajištění účinného dohledu nad prováděním pomoci z ESF v rámci OP LZZ a jejího efektivní provádění a uzavírání programů ESF programového období 2004-2006.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zprostředkující subjekty, Monitorovací výbor, Řídící orgán,Předkladatelé a realizátoři projektů