Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Projekt C2 je zaměřen na zkvalitnění poskytované sociálně - právní ochrany dětí. Cílem je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Naše organizace chce prostřednictvím projektu dosáhnout takového stavu, aby počet zaměstnanců OSPOD, zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou působností k výkonu sociálně právní ochrany dětí byl přiměřený spádové oblasti a náročnosti výkonu práce ve správním obvodu orgánu SPOD. . V rámci projektu bude aktivity směřující k naplnění uvedených cílů manažersky a organizačně zajišťovat projektový manažer a finanční manažer.

 

 

 

 

 

 

 

-Nastavení systematické práce v OSPOD OSVaZ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav -Zajištění personální podpory činnosti OSPOD OSVaZ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav -Materiální a technické vybavení nových pracovníků OSPOD OSVaZ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Projekt počítá s přijetím dvou nových sociálních pracovníků zařazených k výkonu SPOD a současně se zajištěním jejich profesního vzdělávání a vhodného materiálního a technické vybavení. Důležitým cílem projektu je vytvoření vnitřních pravidel činnosti OSPOD, která musí reflektovat nový soubor kritérií, nezbytných pro kvalitní výkon sociálně-právní ochrany dětí a to standardy kvality práce SPOD, kterými jsou dle §9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění povinny se řídit orgány SPOD.
Projekt není realizován ve spolupráci s partnerem.
1) Projekt byl zahájen 1.3. 2014. 2) Bylo nakoupeno materiální a technické vybavení 3) Byli přijmuté 2 nové sociální pracovnice 4) Během doby projektu byl úspěšně vytvořen produkt(Standardy) 5) Splnily se všechny stanovené indikátory 6) Nové pracovnice se úspěšně účastnily vzdělávání/školení 7) Projekt byl ukončen dne 30. 6. 2015
Během celého období projektu (1. 3. 2014 - 30. 6. 2015) se nenaskytl žádný větší problém. - Byly přijaté dvě nové pracovnice, což vedlo ke zlepšení kvality práce OSPOD. - Byl vytvořen produkt standardů OSPOD (název: Vnitřní pravidla pro výkon sociálně - právní ochrany dětí v rámci standardizace postupů a používání metod sociální práce)
Projekt nemá mezinárodní spolupráci

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace