Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

 

Domov Maxov dlouhodobě usiluje o zkvalitňování poskytované sociální služby na základě nových metodik a poznatků. To s sebou nese vysoké požadavky na personál, jehož kvalifikaci je třeba neustále rozšiřovat a prohlubovat tak, aby byla zajištěna komplexní péče pro klienty.

V rámci dvou klíčových aktivit proběhne realizace dalšího odborného vzdělávání vedoucích pracovníků a pracovníků v sociálních službách Domova Maxov dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jednotlivé kurzy v rámci obou aktivit vychází z individuálních požadavků cílové skupiny, které byly určeny na základě monitorování vzdělávacích potřeb zaměstnanců Domova Maxov formou dotazníkového šetření a individuální analýzy vzdělávacích potřeb.

Dalšího (odborného) vzdělávání pracovníků v sociálních službách Domova Maxov se celkem zúčastní 59 zaměstnanců. Aktivita bude realizována prostřednictvím nákupu 8 akreditovaných vzdělávacích programů v rozsahu celkem 89 hodin. V rámci odborného vzdělávání vedoucích pracovníků Domova Maxov bude celkem proškoleno 12 zaměstnanců. Aktivita bude realizována prostřednictvím nákupu 4 akreditovaných vzdělávacích programů v rozsahu celkem 40 hodin. Místem konání vzdělávacích kurzů bude školící místnost v Domově Maxov s kapacitou cca 15 osob. Jedna vzdělávací aktivita proběhne formou dvoudenního externího školení.

Realizací klíčových aktivit dojde ke zkvalitnění a zefektivnění sociálních služeb poskytovaných v Domově Maxov a tím i k podpoře sociální integrace osob s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením.

Hlavním cílem projektu je podpora sociální integrace osob s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. K uvedené sociální integraci přispěje zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v Domově Maxov, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků Domova Maxov, kteří tak získají potřebnou odbornost a kompetence. Specifické cíle, které přímo vyplývají z realizace klíčových aktivit: - poskytnout další vzdělávání pracovníkům Domova Maxov - umožnit pracovníkům absolvovat kvalitní akreditované vzdělávací programy pod vedením odborníků - vybudovat profesionální tým, který bude zárukou kvality poskytovaných sociálních služeb
Projekt nemá partnera.
Realizace projektu začala 1. 10. 2013. Projektový tým tvoří manažer projektu, koordinátor vzdělávacích aktivit a odborný asistent. Začala přípravná fáze projektu, která bude probíhat až do konce listopadu 2013. V rámci této klíčové aktivity proběhne: - zabezpečení technického a materiálního zázemí pro práci realizačního týmu a samotné vzdělávání - výběr dodavatele vzdělávacích kurzů - upřesnění časového a organizačního harmonogramu realizace vzdělávání - příprava školící místnosti Cílové skupiny budou s projektem a jeho aktivitami oficiálně seznámeny v rámci zahajovací konference v průběhu listopadu 2013.
Není.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Aktivity projektu jsou zaměřeny na způsobilou cílovou skupinu pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. Tu tvoří zaměstnanci Domova Maxov. Konkrétně se jedná o pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Cílová skupina zahrnuje pracovníky v sociálních službách, kteří budou podpořeni v rámci KA 1 (59 osob) a vedoucí pracovníky, kteří budou podpořeni v rámci KA 2 (12 osob). Celkem tedy bude podpořeno 71 osob.