Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Činnost Technologické agentury České republiky (dále jen TA ČR) se postupně rozšiřuje. To klade stále větší nároky na zefektivnění jejích činností i na zajištění koordinace postupů a jednotné metodiky napříč celou TA ČR, a to jak interně, tak i ve vztahu k externím organizacím a osobám. Hlavním cílem projektu je tedy zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR (jako významného subjektu v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací), a to v oblasti poskytovaných odborných sektorových služeb.

Realizací projektu TA ČR přispívá k naplňování strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby" schválené Usnesením vlády č. 757/2007.

Hlavním cílem projektu je zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR jako subjektu veřejné správy v oblasti podpory VaVaI. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením dosud chybějících sektorových služeb, které budou zajišťovat vazbu jednotlivých sektorů na hlavní činnost TA ČR a jejich implemetací do procesní dokumentace a vnitřních předpisů. Zavedení sektorových služeb se pozitivně projeví v kvalitě a efektivitě vykonávaných činností TA ČR. Přispěje také ke konzistenci vykonávaných činností napříč agenturou, a to v rámci všech současných i připravovaných programů podpory VaVaI. Zároveň dojde ke zvýšení odborných kompetencí a transparentnosti TA ČR.
Realizaci projektu zajistí 5 klíčových aktivit, které jsou v logické souvislosti. Jednotlivé aktivity jsou nastaveny tak, aby umožňovaly dosažení cílů projektu a tím přispěly k plnění cílů výzvy OP LZZ. Klíčové aktivity projektu jsou: - Řízení a administrace projektu - Analýza potřeb interních a externích zákazníků odborných sektorových služeb - Návrh nastavení interních a externích odborných sektorových služeb - Pilotní ověření provozu odborných sektorových služeb - Institucionalizace a implementace odborných sektorových služeb
Výsledky jednotlivých KA: KA 01: - Stručný projektový manuál - Monitorovací zprávy + žádost o platbu - Výstupy publicity projektu - Kompletní projektová dokumentace KA 02: - Analýza potřeb interních a externích zákazníků v oblasti sektorových služeb KA 03: - Nastavení věcného obsahu odborných sektorových služeb a metodik pro jejich realizaci - Upřesnění sektorů (resp. skupin jejich oborů) pro poskytování služeb - Seminář k návrhu nastavení sektorových služeb v rámci TA ČR - rozsah 3 hodiny - pro zaměstnance TA ČR jako cílovou skupinu - Podklady (doporučení) pro pilotní ověření těchto služeb (podklad pro realizaci navazující KA 04) KA 04 - Zpráva z ověření provozu odborných sektorových služeb - Podklady pro úpravu nastavení nových agend (sektorových služeb) v rámci TA ČR KA 05 - Podklady pro implementaci sektorových služeb - Implementace sektorových služeb v rámci TA ČR (včetně promítnutí do procesů a provozní dokumentace) - Seminář ke zprovoznění sektorových služeb pro zaměstnance TA ČR - rozsah 3 hod.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu tvoří zaměstnanci TA ČR, kterých se realizace projektu dotkne zčásti přímo a zčásti nepřímo. Sektorové služby zavedené na základě tohoto projektu budou mít pozitivní vliv také na další subjekty (např. externě spolupracující osoby) a v konečném důsledku na širokou veřejnost. Díky zefektivnění činnosti TA ČR bude zvýšena kvalita činností odborníků v rámci agentury, a tím dojde k lepší alokaci finančních prostředků v rámci veřejných soutěží vypisovaných Technologickou agenturou. Odborně vybrané projekty budou generovat kvalitní výstupy a výsledky (užitné vzory, patenty, SW a další) projektů, které přímo povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR.