Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním záměrem projektu je systémové zlepšení řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Přerova. Projekt sleduje několik cílů - zvýšení motivace zaměstnanců úřadu, zlepšení systému odměňování a hodnocení zaměstnanců úřadu, zvýšení jejich kvalifikace, zlepšení podmínek pro výkon jejich práce a v neposlední řadě posílení vnímání jejich práce primárně jako služby občanovi. Pro dosažení těchto cílů jsou zvoleny dva nástroje - vytvoření kariérního řádu a nastavení nového systému hodnocení a pravidel odměňování zaměstnanců úřadu. Aktivity projeku jsou zaměřeny na analýzu současného stavu v řešené oblasti, formulování a zavedení následných opatření na zlepšení procesů týkajících se personální agendy úřadu.

Hlavním záměrem projektu je systémové zlepšení řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Přerova prostřednictvím dílčích cílů: 1. zvýšení motivace zaměstnanců úřadu, 2. zefektivnění systému odměňování a hodnocení zaměstnanců, 3. zvýšení kvalifikace zaměstnanců, 4. zlepšení podmínek pro výkon práce zaměstnanců, 5. stanovení řídících nástrojů k dosahování vyšší kvality jednotlivých činností jako služby občanům a veřejnosti. Cíle projektu budou dosaženy pomocí nástrojů – vytvořením kariérního řádu a nastavením nového systému hodnocení a pravidel odměňování zaměstnanců úřadu.
Projekt nemá partnera.
Projekt je složen ze čtyř aktivit: 1. Příprava a realizace projektu 2. Systém hodnocení zaměstnanců a pravidla odměňování 3. Vytvoření kariérního řádu 4. Ukončení a vyhodnocení projektu
Implementace nových prvků personálního řízení na úřadu přispěje k celkovému rozvoji a zkvalitnění jím poskytovaných služeb. Neboť je to právě zaměstnanec úřadu, který se přímo podílí na zajištění komfortu a spokojenosti klientů úřadu. A pokud má zaměstnanec svou práci vykonávat dobře a naplňovat vizi kvalitně poskytnuté služby a spokojeného občana, musí i jemu být věnovaná náležitá pozornost a péče ve smyslu odpovídajících pracovních podmínek, motivujícího prostředí apod. Závěrečná prezentace výstupů projektu zveřejněna na webových stránkách statutárního města Přerov (http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/projekty/projekty-podporene-z-esf/vytvoreni-systemu-hodnoceni-a-karierniho-radu-zamestnancu-magistratu-mesta-prerova.html)
V rámci projektu se neuskuteční žádná forma mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci.