Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt by chtěl přispět k opětovnému zařazení účastníků do běžného života pomocí komplexu diagnosticko stimulačních, ergodiagnostických,vzdělávacích, konzultačně-poradenských a doprovodných aktivit završených integrací na trh práce za pomoci vyhledávání zaměstnání,nebo nově vytvořených pracovních míst.Cíle projektu bude dosaženo za pomoci komplexního programu zaměstnanosti,který je složen z těchto navzájem propojených částí:-Diagnosticko-stimulační aktivity-Ergodiagnostika-Využití výpočetní techniky v praxi-Odborné vzdělávací kurzy-Konzultačně-poradenské aktivity-Klubová setkání a volnočasové aktivity-Asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání-Zřízení a podpora nových pracovních míst

Realizace bude probíhat souběžně v jednotlivých zapojených sdruženích po dobu 20 měsíců.

Do projektu vstoupí minimálně 15 účastníků. Po absolvování diagnosticko-stimulačních aktivit a ergodiagnostiky bude, na základě projeveného zájmu, vybráno 12 účastníků,kteří projdou vzdělávacími aktivitami, a bude jim nabídnuto vyhledávání zaměstnání nebo budou umístěni na 4 podpořená nová pracovní místa navazující na vzdělávací aktivity.

Hlavním cílem projektu je namotivovat, rozšířit odborné znalosti, podpořit a integrovat na trh práce osoby s duševním onemocněním jako cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a účinně tak zamezit jejich sociálnímu vyloučení. Mezi specifické cíle patří: - Absolvování diagnostiky, která umožní lépe poznat vlastní osobnost účastníka projektu, své silné a slabé stránky - Stimulace účastníků projektu za pomoci individuálního poradenství pro uplatnění na trhu práce - Zhodnocení vhodnosti účastníků pro určitou profesi pomocí ergodiagnostiky - Získání a prohloubení profesních znalostí a dovedností účastníků projektu - Zařazení účastníků projektu na trh práce pomocí vytvoření 4 podpořených nových pracovních míst a asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání
FOKUS České Budějovice, o. s.
V průběhu projektu bude realizováno x klíčových aktivit: 1. organizace a technické zabezpečení - vymezení rolí jednotlivých stran projektu, sestavení projektového realizačního týmu, stanovení odpovědnosti a kompetencí, vypracování časového harmonogramu a harmonogramu organizačního zabezpečení projektu - zajištění úvodní publicity projektu - příprava a realizace výběrového řízení - sepsání partnerské smlouvy 2. informační semináře - podrobná prezentace aktivit projektu cílové skupině - získání účastníků projektu 3. diagnosticko-stimulační aktivity - bilanční diagnostika - zaměřená na komplexní poradenství v oblasti pracovního uplatnění - motivační kurz - zaměřen na motivaci účastníků projektu k aktivnímu hledání pracovního uplatnění 4. ergodiagnostika - posouzení možností pro případně pracovní uplatnění účastníků projektu 5. využití výpočetní techniky v praxi - získání základního přehledu v oblasti informačních technologií, osvojení si praktických základů práce s PC, seznámení se s prací na internetu 6. odborné vzdělávací kurzy - prohloubení profesních znalostí a pracovních návyků napomáhajících rychlejší integraci na trh práce 7. konzultačně poradenské aktivity - navázání kontaktu mezi cílovou skupinu a zaměstnavateli a popřípadě chráněnými dílnami 8. klubová setkávání a volnočasové aktivity - tato aktivita bude rozšiřovat a navazovat na běžné činnosti jednotlivých sdružení tak aby se zachovala co největší psychická pohoda mezi účastníky projektu 9. asistence při vyhledávání a získávání zaměstnávání - vyhledání možnosti vhodného zaměstnání pro co největší počet účastníků projektu 10. zřízení nových pracovních míst - zřízení 4 nových pracovních míst 11. vyhodnocení projektu - příprava podkladů pro vyhotovení závěrečné zprávy a její zpracování - vyhodnocení činnosti a plnění Osobní profesních plánů - uskutečnění závěrečného semináře na téma "Integrace klientů s duševním onemocněním na trh práce" 12. řízení a monitoring -
Projekt je realizován bez mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené OZP (klienti o.s. FOKUS Písek a České Budějovice a jejich poboček).