Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Region Karvinska patří v České republice k oblastem nejvíce postiženým nezaměstnaností. V současné době zde míra nezaměstnanosti dosahuje téměř 14 %. Z hlediska věku je nejvíce nezaměstnaných osob ve věkovéskupině nad 50 let a míra nezaměstnanosti u této cílové skupiny neustále narůstá. Lidé ve věku nad 50 let patří mezi nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce, u kterých se kumuluje řada problémových faktorů, např. vyšší věk,chybějící znalosti v informačních a komunikačních technologiích, nižší jazyková vybavenost, menší schopnost přizpůsobit se změnám, nižší motivace či neochota k dalšímu vzdělávání.

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti těchto osob, jejich začlenění na trh práce a prevence nezaměstnanosti. Účastníci projektu prve absolvují motivačně-poradenský program, který jim pomůže zvýšit orientaci v požadavcích trhu práce, obnovit pracovní návyky a zvětšit předpoklady pro uplatnění na trhu práce. Na motivačně-poradenský program bude navazovat individuální poradenství, které se zaměří na individuální konzultace a intenzivní práci mezi odborným poradcem a účastníkem projektu v oblastech vhodného pracovního uplatnění, zvýšení motivace a sebevědomí při vyhledávání pracovních nabídek, doporučení dalšího vzdělávání v podobě rekvalifikace nebo doporučení profesní bilanční diagnostiky. Dalším nástrojem pro zvýšení uplatnění této cílové skupiny na trhu práce je finanční příspěvek pro zaměstnavatele na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů pro nově vytvořené místo nebo umístění účastníků projektu na volné pracovní místo.

Prostřednictvím informačních, motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit bude v projektu podpořeno 96 osob z cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání nad 50 let z regionu Karvinska. Z toho 20 osobám bude provedena profesní bilanční diagnostika, 40 osob se zapojí do některého z rekvalifikačních kurzů s odbornou praxí, 30 osob bude umístěno na volné pracovní místo a 10 osob bude umístěno na nově vytvořené pracovní místo.

Obecným cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50 let prostřednictvím poskytování komplexní péče, která jim usnadní nalézt vhodné uplatnění na trhu práce. Specifické cíle projektu: - zvýšení motivace účastníků projektu při vyhledávání pracovních nabídek a zvýšení předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce prostřednictvím motivačního programu a individuálního poradenství, - analýza schopností a možností účastníků projektu profesní bilanční diagnostikou a doporučení vhodného pracovního uplatnění, - prohloubení či získání nových znalosti a dovedností účastníků projektu prostřednictvím rekvalifikace s odbornou praxí, - nalézt vhodné zaměstnání co největšímu počtu účastníků projektu prostřednictvím monitoringu trhu práce a cíleným vyhledáváním vhodných zaměstnavatelů.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou osoby starší 50 let věku vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání nebo osoby, které hledají uplatnění na trhu práce bez evidence na úřadu práce především z regionu Karvinska (Karviná, Orlová, Havířov, Český Těšín, Petrovice, Dětmarovice, Bohumín,..). Důvody pro výběr cílové skupiny vycházely ze stavu na regionálním trhu práce, kde průměrná nezaměstnanost osciluje kolem 14 % a skupina osob nad 50 let tvoří nejvyšší podíl všech uchazečů. Jedná se o skupinu osob, které se věnuje zvýšená péče při zprostředkování a která je ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností.