Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Poskytování technické pomoci (TP) je zakotveno v nařízeních Rady ES č. 1083/2006, č.1081/2006 a v Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Jednou z podporovaných oblastí, která může být ze strukturálních fondů financována, je oblast zaměřená na propagaci a informovanost veřejnosti o programech ESF s využitím různých nástrojů komunikace. Publicita programu a jednotlivých oblastí podpory je jedním z hlavních článků implementace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Hlavním cílem projektu je zajistit informovanost široké i odborné veřejnosti o ESF v ČR, zejména o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zvýšit povědomí o ESF v ČR u cílových skupin operačních programů ESF a u široké i odborné veřejnosti a rovněž informovat širokou i odbornou veřejnost o možnostech čerpání prostředků z ESF v programovacím období 2007 - 2013 tak, aby byla zajištěna dostatečná absorpční kapacita pro toto období.
V rámci projektu jsou využívány následující nástroje: webové stránky, tištěné a filmové materiály, výroční zprávy, komunikace s médii a inzerce v médiích, konference, semináře, účast na veletrzích, průzkumy veřejného mínění, propagační předměty, mediální kampaně a další.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Veřejnost, předkladatelé a realizátoři projektů, monitorovací výbor, zprostředkující subjekty, Řídící orgán.