Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Charakteristika hlavních cílů je popsána - viz výše.

Město Náchod spadá do třetí nejrizikovější kategorie dle míry náročnosti výkonu sociálně právní ochrany dětí. Počet stávajících zaměstnanců ( úvazků ) OSPOD je 11, nárok dle přepočtu činí 14 pracovních úvazků.

Aktivity jsou zaměřeny na celkové zkvalitnění výkonu sociálně právní ochrany dětí v ORP Náchod. Stávající i noví zaměstnanci OSPOD budou proškoleni a vzděláváni prostřednictvím akteritovaných kurzů a školení zaměřených na oblast sociálně - právní ochrany dětí, dále budou absolvovat samostudium z odborné literatury zakoupené v projektu.

Odborné klíčové aktivity projektu budou zaměřeny na:

- zvýšení počtu úvazků OSPOD a prohloubení odborných znalostí nových i stávajících zaměstnanců OSPOD formou supervize ( KA 1 )

- prohloubení odborných znalostí nových i stávajících zaměstnanců OSPOD formou školení a samostudia odborné literatury, nastavení spolupráce OSPOD a dalších subjektů formou kulatého stolu ( KA 2 )

Projekt bude realizován na území ORP a bude ho řídit tým zkušených zaměstnanců Městského úřadu Náchod.

Cílem projektu je zkvalitnění výkonu práce v oblasti SPOD v ORP Náchod. Bude dosažen: - naplněním minimálního personálního standardu ( navýšení stávajícího počtu zaměstnanců o 3 úvazky ) a dovybavení pro výkon jejich práce - prohloubením odborných znalostí stávajících zaměstnanců OSPOD dle novely zákona, profesionalizace a zkvalitnění pracovního výkonu ( forma školení a samostudium ) - supervizí a odborným dohledem - nastavením spolupráce s dalšími subjekty a odborníky
Noví zaměstnanci byli vybráni před začátkem projektu, jednomu z nich vznikl pracovní poměr od 1.2.2014, dalším dvěma vznikne od 1.3.2014. V první fázi bude kompletně vybaveno jejich pracovní místo a v rámci zaškolení budou úzce spolupracovat s jiným zaměstnancem OSPOD. Po zaškolení začnou pracovat samostatně a budou v praxi pilotně ověřovat nově zaváděné standardy práce v oblasti OSPOD. Kanceláře nových zaměstnanců budou zároveň sloužit i jako jednací místa pro práci s klienty. Plánuje se uskutečnit 10 supervizí pro zaměstnance OSPOD a uspořádání kulatého stolu, kam budou přizváni regionální instituce zabývající se ohroženými dětmi.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace, konkrétně zaměstnanci OSPOD ORP Náchod. Projekt jim svými aktivitami umožní zkvalitnit svůj výkon práce a zvýšit odbornou způsobilost při práci s ohroženými skupinami.