Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Řídící orgán vymezil a delegoval některé pravomoci v rámci provádění publicity Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na Zprostředkující subjekt (ZS) - odb. 82 Sekce fondů Evropské unie. Jedná se zejména o aktivity a pravomoci, které zabezpečují zajištění informačních a propagačních aktivit na úrovni oblastí podpory 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 a 3.3 směrem k cílové skupině tj. žadatelům, příjemcům o podporu a veřejnosti. Jedná se o poskytování informací k aktuálně vyhlášeným výzvám k předkládání grantových a individuálních projektů, možnostech a způsobech čerpání prostředků z ESF a postupech při realizaci konkrétních projektů.

Povinností ZS je zajištění efektivního vynaložení finančních prostředků určených na realizaci informačních a propagačních aktivit.

Hlavním cílem projektu Publicita ZS 82 je zajištění informačních a propagačních aktivit směrem k cílové skupině žadatelů, příjemců a veřejnosti (zejména potenciálních účastníků projektů) především na úrovni oblastí podpory 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 a 3.3 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a činnosti Evropského sociálního fondu v ČR pro zajištění maximální absorpční kapacity oblastí podpory v gesci ZS.

Finanční prostředky projektu budou využity pro realizaci informačních a propagačních aktivit. Jedná se o inzerci v celostátních a regionálních denících, pořádání informačních setkání výměny zkušeností, účast na konferencích, příprava tištěných informačních materiálů a propagačních předmětů na úrovni oblastí podpory, které ZS implementuje.

Realizace informačních a propagačních aktivit se bude řídit Operačním manuálem OP LZZ, Metodickým pokynem pro TP OP LZZ, Manuálem vizuální identity ESF a OP LZZ, Manuálem pro publicitu a dalšími relevantními dokumenty.

 

Hlavním cílem projektu Publicita ZS 82 je zajištění informačních a propagačních aktivit směrem k cílové skupině žadatelů, příjemců a veřejnosti (zejména potenciálních účastníků projektů) na úrovni oblastní podpory 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 a 3.3 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a činnosti Evropského sociálního fondu v ČR pro zajištění maximální absorpční kapacity oblastí podpory v gesci ZS.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu