Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Realizací tohoto projektu máme ambici poskytnout širokou škálu služeb a vzájemně propojených aktivit, které zlepší postavení CS a pomůže jim překonat bariéry bránící vstupu na trh práce. Vychází z analýzy CS a našich zkušeností při práci v SVL chanovského sídliště. Mezi důležité aspekty patří znalost místních podmínek a na ně navazující individuální přístup ke klientům. Podpořené osoby se budou zúčastňovat mnoha různých aktivit od náborových akcí, poradenství,  přes motivace, diagnostiky a profesní i neprofesní vzdělávání. Velmi motivující pro podpořené osoby bude i umístění příslušníků cílové skupiny na volná pracovní místa. Naším záměrem je nabídnout dostatek aktivit, které tvoří provázaný celek a posunou našeho klienta vždy o krok dopředu. Velkou předností je i to, že klient může navštěvovat několik aktivit zaměřených různým způsobem ale směřující ke stejnému cíli. Významným prvkem tohoto projektu je široká škála motivačních a rekvalifikačních kurzů. Klientům budou na základě jejich přání a dle výsledků diagnostik nabízeny nejvhodnější aktivity. Všichni klienti budou mít možnost po celou dobu projektu navštěvovat "toho svého" poradce, který jim bude k dispozici jak při osobním jednání v poradně, tak i během jejich návštěv v učebně s internetem.  S každým klientem bude vyplněn anamnestický dotazník a založena osobní karta aktivit. Projekt významně pomůže CS soc. integraci ale i integraci na pracovní trh. Prezentováním pozitivních výsledků a výstupů projektu se taktéž zlepší pohled majority na sociálně vyloučenou lokalitu Chanov, ale především však na její obyvatele. Aktivity nejsou určeny jen obyvatelům chanovského sídliště ale i CS sociálně vyloučených nebo soc. vyloučením ohrožených obyvatel, dalších mosteckých lokalit. Plánované aktivity jsou provázány s IPRM Most a navazují na realizaci Komunit. plánu soc. služeb města Mostu. Část  aktivit bude realizována v nově rekonstruované budově PFC, které prošlo kompletní rekonstrukcí.

Hlavním cílem je umožnit obyvatelům SVL plnohodnotné uplatnění se ve společnosti, tj.: - vzdělat a připravit CS na vstup, návrat a udržení se na trhu práce a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. - dorovnat šance mladých nezaměstnaných pro uplatnění na trhu práce - nabídnout CS využití vzdělání pro rozvoj osobnosti a eliminaci patologických vzorců chování - pozitivně informovat o práci romské menšiny a pozitivních změnách na chanovském sídlišti

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

-Uchazeči/ky o zaměstnání -Fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců -Fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc - fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí