Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na podporu naplnění standardů kvality SPO, kterými je dle § 9a zák. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí OSPOD Benešov povinen se řídit. Standardy jsou souborem inovativních kritérií, které jsou nově vymezeny a deklarovány zákonem jako nezbytné pro podporu zaměstnanců SPO (CS) a následně pro kvalitní výkon SPO.Realizace projektu přinese:

- zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců SPO- zajištění přiměřeného počtu zaměstnanců odpovídajícího spádové oblasti a náročnosti výkonu SPO ve správním obvodu - podporu profesního vzdělávání, které je standardy inovativně nastaveno - podporu a pomoc nezávislého kvalifikovaného odborníka formou supervize  - rozvoj a inovativní nastavení systematické sociální práce na OSPOD prostřednictvím dvou metodik a vnitřních předpisů - podporu koordinace a řízení zavádění standardů prostřednictvím externího realizačního týmu projektu a v podstatě projektem samotným - zajištění inovativního technického vybavení pro nové zaměstnance - podporu vytvoření vhodných podmínek pro práci s klientem - přiblížení tématiky SPO veřejnosti prostřednictví publicity, což sekundárně naplňuje prvky prevence a činí tak obecné informace o SPO veřejně přístupné- zpřístupnění informací CS o ESF prostřednictvím realizace projektu

Projekt celkově přináší inovativní prvky pro výkon SPO v rámci spádového území ORP Benešov, a to v možnostech a podmínkách CS pro realizaci sociální práce. Projekt současně nastavuje nové nástroje umožňující aplikaci inovativní novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti dne 1.1.2013.

Projekt "Podpora standardizace OSPOD Benešov" reaguje na novelu zák. č. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, kterou byly stanoveny nové zákonné povinnosti také pro obce s rozšířenou působností. Ty jsou jako jedny z orgánů sociálně právní ochrany povinny naplňovat a respektovat inovativní standardy kvality pro OSPOD, které jsou vymezeny prováděcí vyhl. č. 473/ 2013 Sb. Tímto zahájená transformace systému SPO v rámci celé ČR zdůvodňuje potřebnost realizace projektu, jako přípravy prostředí pro povinnou implementaci standardů, také na úrovni ORP Benešov (povinnost naplňovat standardy je dána termínem 1.1.2015 - po uplynutí přechod.období). Hlavním cílem projektu je tedy podpora naplnění standardů kvality pro OSPOD Benešov. Projekt svou realizací tak umožňuje podporu naplnění standandardů prostřednictvím realizace podporovaných aktivit projektu a tím splnění zákonné povinnosti žadatele. Konkrétní cíle: - naplnění minimálního personálního standardu - podpora profesního rozvoje zaměstnanců a zajištění supervize - podpora nastavení system. práce na OSPOD - zajištění vhodného mater. vybavení - zajištění vhodného prostředí a podmínek pro výkon SPO
Projekt nemá partnera
Projekt bude realizován prostřednictvím 7 klíčových aktivit: - Podpora naplnění minimálního personálního standardu OSPOD - Profesní vzdělávání zaměstnanců SPO - Podpora zaměstnanců SPO formou supervize - Nastavení systematické práce OSPOD a její podpora - Zajištění koordinace a řízení projektu - Materiální a technické vybavení zaměstnanců SPO - Vytvoření podmínek pro práci s klientem
Orgán sociálně-právní ochrany dětí působící ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Benešov naplní minimální personální standard stanovený vyhláškou č. 473/2012 Sb. a dojde ke zkvalitnění a zefektivnění výkonu OSPOD.
není mezinárodní spolupráce

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zákon č. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí vymezuje, který z orgánů veřejné a státní správy je OSPOD a vykonává státní správu v přenesené působnosti. OSPOD jsou, mimo jiné, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, tedy i město Benešov. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci obce Benešov zařazení do obecního úřadu k výkonu SPO. V rámci org. struktury města Benešov je SPO vykonávána odd. sociálně práv. ochrany, které je součástí odboru soc. věcí a zdravotnictví.