Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Projekt je zaměřen na neakreditované vzdělávání pracovníků Rodinného Integračního Centra o.s. (dále RIC). Jedná se o vzdělávání pro pracovníky, kteří budou účastni na poskytování sociálních služeb - raná péče a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Práce s dětmi a mladými lidmi s diagnostikovaným autismem vyžaduje specifický přístup a znalosti, z tohoto důvodu je potřebné a nezbytné vzdělávat pracovníky, kteří s klienty a rodinnými příslušníky přicházejí a nadále budou přicházet do kontaktu. V současné době všichni pracovníci v přímé práci s dětmi s poruchou autistického spektra využívají techniky TEACCH programu a z něho vycházející Strukturovaného učení. Práce s jedinci s PAS musí ovšem v první řadě vycházet z konkrétní diagnózy, která pomůže odhalit silné a slabé stránky dítěte. Díky takto postavenému obsahu vzdělávání pracovníci dokáží deficity zmírnit, oblasti, v nichž dítě a mladý člověk vyniká, nadále rozvíjet. U jedinců s PAS znamená individuální přístup výběr nejvhodnějších metod, úloh, postupů, terapií a mnoha dalších aspektů vzdělávání. Záměrem vzdělání pracovníků RICu je nabídnout cílové skupině dětí a mladých lidí kvalitní a moderní přístup, odborný pohled podpořený letitými zkušenostmi paní Straussové (Centrum Terapie Autismu), která je uznávaným odborníkem při práci s osobami s PAS. Obsah projektu je podporován Pardubickým krajem, Magistrátem města Pardubic a vyplývá i z výstupů z jednání pracovních skupin Rodiny s dětmi s PAS a Dospělé osoby s PAS.

 

 

 

Hlavním cílem projektu je poskytnout pracovníkům Rodinného Integračního Centra o.s. (dále RIC) specifické neakreditované další vzdělávání zabývající se problematikou duševního onemocnění, konkrétně autismu. Toto vzdělávání je nezbytné k tomu, aby mohli pracovníci poskytovat odborně a kvalitně sociální služby (ranou péči a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra) v Pardubickém kraji dle nových metod a technik, které mají při práci s rodinami s dětmi s poruchami autistického spektra pozitivní výsledky.
X
Projekt se skládá ze specifického vzdělávání pracovníků RIC, o.s., kteří jsou rozděleni do dvou skupin. První skupina o 15 osobách se zúčastní vzdělávání o rozsahu 80 výukových hodin, 6 z nich ještě navíc 8 hodin případové supervize ve vybraných rodinách za přítomnosti frekventanta i rodiny a 24 hodin odborné stáže v CTA Praha s kazuistickými případy. Pracovníci druhé vzdělávací skupiny (11 osob) se zúčastní 32 výukových hodin. Projekt je rozdělen na 5 klíčových aktivit (1. KA - Přípravná fáze projektu: XI a XII/2014; 2. KA - Realizace vzdělávání skupiny č. 1: I - VIII/2015; 3. KA - Realizace vzdělávání skupiny č. 2: I - VIII/2015; 4. KA - Realizace odborných stáží s kazuistickými případy: VI - IX/2015; 5. KA - Ukončení projektu: X/2015.
Výsledkem projektu je 1 podpořená organizace, celkem 26 podpořených fyzických osob celkem. Dalším výsledkem projektu je 85 úspěšných absolventů kurzů. Jedná se o počet podpořených osob, které získaly osvědčení o absolvování jednotlivých vzdělávacích bloků a odborných stáží. U jednodenních a dvoudenních vzdělávacích bloků je třeba stoprocentní účast pro započtení do úspěšného absolventa, u vzdělávacího bloku č. 3 v rozsahu 48 hodin pro 1. skupinu pracovníků je třeba minimálně 75%ní účasti k získání osvědčení o absolvování, u odborných stáží je třeba také 75%ní účasti k získání osvědčení o absolvování. Konkrétní účastník (úspěšný absolvent kurzů) je započten tolikrát, kolik kurzů úspěšně dokončil výše předepsaným způsobem.
X

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám - pracovníci poskytovatele sociálních služeb Rodinného Integračního Centra o.s.