Veřejný detail projektu

Informace o projektu

V současné době obecně klesá zájem zapojování zaměstnavatelů svých zaměstnanců do vzdělávacích aktivit,protože jsou zaměstnavatelé omezeni financemi a dlouhodobé a intenzivní profesní vzdělávání je finančněnáročné. Dalšími omezujícími hledisky, ze strany zaměstnanců, jsou v dnešní hektické a stresující doběnedostatek motivace a času. Zaměstnanci nemají zájem vyhledávat nové možnosti a informace.Projekt řeší tyto omezující hlediska, které mají jednoznačně negativní vliv na realizaci vzdělávání a zvyšováníkvalifikace pracovníků nejen v sociálních službách.Finanční hlediskoVětšina organizací hradí školení pracovníků z vlastních zdrojů, které jsou ovšem omezené a nemohou financovatškolení v takovém rozsahu, který by si pracovníci a i sám zaměstnavatel přál. Projekt umožňuje zapojenípracovníků bez finanční zátěže pro organizaci anebo pro samotné účastníky školení.Časové a motivační hledisko:Rozsah aktivit a jednotlivé kurzy byly pečlivě vybrány během přípravy projektu a poskytuje školení až do roku2015, navíc v pracovní době. Realizace kurzů v pracovní době je pro pracovníky, kteří by se jinak muselivzdělávat mimo pracovní dobu, vysoce motivační. Školení navíc bude organizačně a administrativně zajišťovatrealizační tým. Pracovníci se tak mohou soustředit plně na účast v kurzu a nemusí se zatěžovat procesy sezajištěním účasti na kurzu.Pracovníci v sociálních službách mají povinnost se celoživotně vzdělávat, protože jen kvalifikovaný a vzdělanýpersonál je schopen poskytovat kvalitní služby. Toto neustále hledání nových možností vzdělávání a záplavainformací může působit demotivačně při snaze proškolit se. Projekt, potažmo realizační tým bude pracovníkyinformovat o možnostech zapojení do školení a všechny informace jim budou jasně předávány. Tím se zvýšíjejich motivace se zapojit.Zdůvodnění potřebnosti projektu:Hlavním cílem projektu je zajištění komplexního vzdělávání pracovníků Charita Valašské Meziříčí a tedy zvýšeníkvality poskytovaných služeb (péče o seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené, lidi bez domova).Specifickým cílem je proškolit 72 pracovníků, (z toho 42 pracovníků v sociálních službách, 22 sociálníchpracovníků a 8 vedoucích pracovníků), celkem dosáhnout 353 úspěšných absolventů (při 80% úspěšnosti azapojení do 79 kurzů).Cíle projektu budou dosaženy postupným zapojováním pracovníků do aktivit projektu během 21 měsíců. Naúspěšnou realizaci projektu a na naplnění monitorovacích indikátorů bude dohlížet tříčlenný realizační tým(projektový manažer, finanční manažer a koordinátor projektu).

Hlavním cílem projektu je zajištění komplexního vzdělávání pracovníků Charita Valašské Meziříčí a tedy zvýšení kvality poskytovaných služeb (péče o seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené, lidi bez domova). Specifickým cílem je proškolit 72 pracovníků, (z toho 42 pracovníků v sociálních službách, 22 sociálních pracovníků a 8 vedoucích pracovníků), celkem dosáhnout 353 úspěšných absolventů (při 80% úspěšnosti a zapojení do 79 kurzů). Cíle projektu budou dosaženy postupným zapojováním pracovníků do aktivit projektu během 21 měsíců. Na úspěšnou realizaci projektu a na naplnění monitorovacích indikátorů bude dohlížet tříčlenný realizační tým (projektový manažer, finanční manažer a koordinátor projektu).

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám