Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění ICT podpory řízení, monitoringu a evaluací OP LZZ včetně příprav navazujícího operačního programu v gesci MPSV. Jedná se o zajištění portfolia informačních a komunikačních technologií, které pomohou snižovat administrativní zátěž, usnadní průběh rutinních činností a v neposlední řadě zajistí také optimální výkon odborných specializovaných činností. Příkladem odborných specializovaných činností mohou být různé finanční či věcné analýzy nad datovou základnou resortu pro účely řídícího orgánu OP LZZ.Cílem projektu je také optimalizace stávajících existujících informačních podpůrných systémů, jichž je v současné době celá řada bez účinné vzájemné vazby (jedná se zde zejména o webové systémy - viz příloha).

Řídící orgán OP LZZ v současné době disponuje řadou informačních systémů a komunikačních technologií, které jsou financovány z různých zdrojů a jejichž správa je situačně roztříštěná. To vede k vyšší nákladnosti obsluhy těchto systémů a technologií a vyšším nárokům na uživatele v orientaci mezi různými systémy. Často se jedná o komerční řešení, která z principu nemají příliš zájem o otevřenost systému ani o poskytování dlouhodobé podpory a aktualizací, pokud není zajištěno financování. To často vede k převrácení závislosti mezi dodavatelem a zadavatelem, kdy je zadavatel postaven do závislého vztahu na dodavateli systému, čímž dochází také kvyšším nákladům a nižší kvalitě dodávaných řešení.Účelem projektu je tedy optimalizace existujících systémů, rozvoj perspektivních řešení, inovace, ale také eliminace řešení ekonomicky neudržitelných. Prostředkem k dosažení cílů bude mj. podpora otevřených formátů dat (tzv. linked open data - LOD ) a otevřených kódů aplikací, které se vyznačují mj. transparentnější soutěží mezi dodavateli systémů. Výhodou podpory konceptu LOD je to, že veřejnost, odborníci i byznys mohou datasnadno najít a získávají přímý přístup k jejich strojově zpracovatelné podpobě. Data tak budou moci být využívána v různých aplikacích, není třeba je složitě vyhledávat a zpracovávat jejich aktualizace, dále mohou veřejnost i odborníci upozorňovat na případné chyby v datech a dokonce přispívat k jejich opravám a čištění.V případě ESF projektů v důsledku chybějící ICT podpory nemůže být v současné době systémově sledován dlouhodobý výsledek projektů, konkrétní měřitelný přínos pro podpořené osoby, situace podpořených osob natrhu práce po uplynutí určité doby od ukončení projektu. Díky tomu nelze ani dostatečně vyhodnotit, které typy projektů a aktivit jsou pro zúčastněné osoby skutečně velkým přínosem a které aktivity jsou účinné naopak méně.Dopady jsou sledovány pouze prostřednictvím evaluátorů, kteří sbírají data obtížně v terénu.

(1) Zajistit provoz stávajícího portfolia informačních a komunikačních technologií implementačních subjektů OP LZZ, jejich optimalizaci a další vývoj (2) Vyvinout, pilotně otestovat a nasadit informační systém umožňující monitorovat a vyhodnotit situaci podpořených cílových skupin na trhu práce po uplynutí určité doby od ukončení podpořených projektů

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Řídící orgán OP LZZ