Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

 

 

Projekt Kvalitně v terénní péči podpoří pracovníky služeb sociální péče, kteří mají ztížený přístup ke vzdělání. Jde především o pracovníky terénních služeb sociální péče provozovaných v odlehlých oblastech nebo v menších obcích Moravskoslezského kraje, jejichž poskytovatelé z důvodů omezených rozpočtů a obtížné zastupitelnosti pracovníků v malých pracovních týmech nemohou kvalitní vzdělávání svým zaměstnancům sami zajistit.

Celkem bude v projektu proškoleno minimálně 105 osob, přičemž vzdělávání bude strukturováno do 4 modulů – pro pracovníky v sociálních službách (PSS), sociální pracovníky (SP), střední management (SM) a vyšší management (VM). Z průzkumu prováděného před podáním projektové žádosti vyplynuly přibližné počty zájemců o jednotlivé moduly. Aby mohlo být proškoleno co nejvíce zájemců a zároveň, aby měli možnost se do vzdělávání zapojit i členové menších pracovních týmů, budou moduly PSS a SM realizovány ve dvou bězích.

Mimo realizaci samotných vzdělávacích aktivit projekt přispěje ke zmapování stavu odborné vzdělanosti pracovníků terénních služeb sociální péče u různých poskytovatelů a v různých oblastech kraje. Vedlejším výstupem pak bude zjištění typů a počtu osob, kterým obce a města nejsou schopny zajistit službu odpovídající jejím potřebám. Praktické poznatky a zkušenosti budou shrnuty v „Manuálu dobré praxe v terénních službách sociální péče“.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění úrovně poskytovaných sociálních služeb, zejména terénních služeb sociální péče na území Moravskoslezského kraje a podpořit zavádění kvality a kontroly poskytování sociálních služeb v zařízeních poskytovatelů. Dílčí cíle projektu: - Zvýšit úroveň znalostí pracovníků přímé terénní péče o procesech, které musí probíhat v kvalitní sociální službě; - Posílit praktické dovednosti pracovníků přímé terénní péče při naplňování kritérií kvality; - Podpořit manažerské dovednosti vedoucích pracovníků sociálních služeb a jejich porozumění procesům při prohlubování kvality služby - Vytvořit podmínky pro vznik systému řízení kvality služby a jeho kontrolu ze strany vrcholových manažerů sociální služby.
1) září - říjen 2013: Potvrzení zájmu a závazné nahlášení počtu účastníků školení ze strany poskytovatelů sociálních služeb, výběr poskytovatelů školících prostor 2) listopad - prosinec 2013: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání 3) přelom 2013 / 2014: Úvodní informační schůzka pro zástupce poskytovatelů soc. služeb, kteří se projektu zúčastní. Během schůzky budou účastníci seznámeni s obsahem jednotlivých modulů a seminářů a také s harmonogramem školení. Bude jim představen dodavatel vzdělávání a vysvětlen systém přihlašování se na jednotlivé semináře. 4) leden 2014 – leden 2015: Realizace vzdělávacích aktivit 5) červenec 2014 – únor 2015: Příprava a vydání „Manuálu dobré praxe v terénních službách sociální péče“. 6) březen 2015 – Závěrečná konference
- Celkem bude zorganizováno 52 seminářů - Proškoleno bude minimálně 105 osob - Manuál dobré praxe v terénních sociálních službách
Realizace projektu nepředpokládá mezinárodní spolupráci

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou pracovníci terénních služeb sociální péče. Vzdělávání bude tematicky zaměřené pro následující skupiny pracovníků: - Pracovníci v sociálních službách - Sociální pracovníci - Střední management - Vyšší management