Veřejný detail projektu

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k personálnímu posílení oddělení sociálně-právní ochrany, ke vzniku standardů OSPOD na MěÚ Kolín a k zajištění služeb psychologa, což povede ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb. Současně bude zajištěna supervize a průběžné profesní vzdělávání pracovníků oddělení. Dále dojde k navázání systémově upravené interdisciplinární spolupráce a vzniknou prostory pro komunikaci s klienty.

Cíle projektu se promítnou do zvýšení kvality poskytovaných služeb, zlepšení podmínek v konkrétních rizikových rodinách v ORP Kolín a zajištění prevence před sociálními riziky u rodin a dětí. Na základě personálního navýšení vzroste dostupnost služeb a pracovníci budou vybaveni odpovídajícími kompetencemi, a to na základě pečlivě vybraných akreditovaných vzdělávacích kurzů. Vzhledem k zajištění supervize pracovníků vzroste kvalita služeb. Další kvalitativní změna nastane v oblasti informovanosti a v systému spolupráce s dalšími institucemi, které poskytují návazné služby.
Projekt bude realizován následujícími klíčovými aktivitami: 01 Projektové řízení - cílem aktivity je zajištění bezproblémového řízení projektu. 02 Vznik standardů OSPOD MěÚ Kolín a realizace SP - sociální pracovníci se budou podílet na zavádění nových metod práce, které budou ověřovat v praxi a následně vyhodnocovat. Cílem aktivity je zajištění vzniku a podmínek pro naplnění standardů sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Kolín. 03 Vzdělávání a supervize pracovníků OSPOD - v rámci této aktivity dojde k zajištění pravidelného vzdělávání a supervize zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Kolín. 04 Interdisciplinární spolupráce - cílem aktivity je zasíťování potřebných služeb a organizací pro efektivní činnost všech zainteresovaných institucí, které zasahují do sociálně-právní ochrany dětí v ORP Kolín. 05 Rozvoj informovanosti o činnostech OSPOD MěÚ Kolín - v návaznosti na vznik standardů se tato aktivita bude dotýkat vzniku konkrétních informačních zdrojů o problematice SPOD. Materiály budou k dispozici jak v elektronické formě na webu města Kolín, tak v tištěné verzi, která bude veřejně dostupná.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace (tj. zaměstnanci OSPOD MěÚ Kolín).