Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, a to prostřednictvím vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků. Dále na klíčové oblasti, které je nutno podpořit za účelem zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, např. stáže nebo výcvik VTI instruktorů. Projekt se zaměřuje také na nápravu případných nedostatků v interních procesech, které budou identifikovány na základě aktivity konzultace standardů kvality sociálních služeb. Tím bude dosaženo pokrytí všech klíčových aktivit zajišťujících kvalitní a efektivní poskytování sociálních služeb. Projekt svými aktivitami souhrnně řeší rezervy v oblasti vzdělávání a také v dalších oblastech, které mají přímý vliv na kvalitu poskytovaných sociálních služeb ve ZK. Realizací projektu bude nastaven systém vzdělávání, který přispěje k větší erudovanosti zaměstnanců pracujících s klienty, budou zavedeny nové formy rozvoje pracovníků i služeb, které umožní implementovat moderní nástroje a přístupy do organizací prostřednictvím přenosu best practise. Současně umožní přivést do regionu odborníky, za nimiž bylo nutno dojíždět do vzdálených míst, což vedlo k nízkému využívání kvalitních kurzů. Posílení kompetentnosti a erudovanosti pracovníků povede i ke zvýšení společenské prestiže sociální práce, která je v současné době nízká. Díky aktivitám projektu dojde ke zvýšení kvality provádění sociální práce na území ZK a zlepšení sociálních služeb a další pomoci, která je poskytována osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb podporujících sociální integraci osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením ve Zlínském kraji prostřednictvím vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Specifické cíle projektu: Podpora zajištění kvality sociálních služeb. Rozšíření kvalifikace cílové skupiny absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu. Získání, rozšíření a prohloubení odborných znalostí a praktických dovedností sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Zvýšení kompetencí řídících pracovníků zařízení poskytujících sociální služby. Zvýšení úrovně naplňování standardů kvality sociálních služeb.
Aktivity: Kurzy celoživotního vzdělávání a kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Kurzy celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky. Manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky. Stáže pro pracovníky v sociálních službách. Konzultace standardů kvality sociálních služeb. Výcvik instruktorů videotréninku interakcí.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zadavatelé sociálních služeb (sociální pracovníci působící na krajském úřadě, na pověřených obecních úřadech a na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, kteří vykonávají činnosti ve smyslu § 109 zákona o sociálních službách). Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám (Jedná se o sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách ve ZK, kteří se podílejí na přímé práci s uživateli).