Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Společnost Dopravní stavby Bohemia, a.s. je česká firma s desetiletou historií, zabývající se pozemními stavbami, sanacemi, rekultivacemi, zemními pracemi, výstavbou inženýrských sítí, inženýrskou činností a dopravou. V současné době zaměstnává 68 pracovníků.

Jejím strategickým cílem je být jednou z nejvýznamnějších stavebních společností nejen ve středočeském regionu a realizovat akce celostátního významu. Dosažení tohoto cíle je nemyslitelné bez kvalitních lidských zdrojů a stabilní péče o jejich rozvoj. Projekt se proto zaměřuje na koncepční zvýšení kvalifikační úrovně zaměstnanců firmy s ohledem na současnou situaci na trhu práce, poptávku po pracovních příležitostech i pokračující ekonomickou krizi. 

V rámci projektu se proškolí vybrané skupiny pracovníků formou externích a interních odborných kurzů, jejichž obsah vychází z konkrétních požadavků jednotlivých pracovníků a jejich zaměření. Komplexní vzdělávací program zpracovaný na základě interního šetření v oblasti potřeb dalšího vzdělávání poskytne zaměstnancům společnosti šanci zvýšit a rozšířit si odborné kompetence, a tím svoji konkurenceschopnost. Zvýšení kvalifikační úrovně zaměstnanců podpoří stabilitu a konkurenceschopnost firmy.

Cílem projektu je zvýšení kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců s ohledem na současnou situaci na trhu práce, poptávku po pracovních příležitostech i pokračující ekonomickou krizi. Realizace projektu by měla vést ke zvýšení vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců a tím zvýšit stabilitu a konkurenceschopnost firmy. V rámci projektu budou proškoleny vybrané skupiny pracovníků formou externích a interních odborných kurzů. Cílem je pak zajištění efektivní využití lidských zdrojů firmy a směřování k učící se organizaci s motivací zaměstnanců dále se vzdělávat. Dílčím cílem je také zvýšení systematičnosti vzdělávání tak, aby podporovalo naplňování strategických cílů a vizí společnosti.
Projekt nemá uzavřeno žádné partnerství.
Projekt byl úspěšně zahájen ke dni 1.7.2013
Projekt nemá vazby na mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří 50 kmenových zaměstnanců společnosti Dopravní stavby Bohemia, a.s., jejichž potřeby v oblasti odborného vzdělávání a klíčových dovedností byly určeny na základě interního šetření, které byly provedeny před zpracováním projektové žádosti. Před začátkem projektu tak byla jednoznačně určena celá cílová skupina, jejíž vzdělávací potřeby jsou shrnuty do plánu vzdělávání v rámci projektu i po jeho ukončení. Cílovou skupinu tvoří tyto skupiny zaměstnanců: - pracovníci vyššího managementu - pracovníci středního managementu - dělníci Projekt podpoří několik osob, které patří do specifických skupin zaměstnanců se ztíženými podmínkami uplatnění na trhu práce z věkových důvodů. Cílová skupina zahrnuje ženy i muže, i když početní zastoupení žen je výrazně nižší (cca 10%) vzhledem ke specifičnosti zaměření společnosti.