Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání u cílové skupiny zaměstnanců firmy Alca s cílem podpořit její konkurenceschopnost na trhu. U žadatele proběhl redesign firemních procesů včetně oblasti RLZ. Na základě rozhodnutí vedení společnosti se firma v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti HR postupně snaží o komplexnější a systematičtější přístup k práci se zaměstnanci včetně jejich osobnostně-pracovního potenciálu. Stávající systém rozvoje zaměstnanců vychází z tradičních přístupů, jejichž základem je analýza práce a popispracovních míst. Tradiční systém ŘLZ však v současné době již nestačí pro další kvalitativní rozvoj společnosti a zaměstnanců. Jeho nedostatečnost spočívá zejména v tom, že tento přístup vycházející z minulosti a zaměřujícíse na kvantitu neposkytuje informace o tom, jaké zaměstnance musíme zaměstnat abychom dosáhli plánovaných výsledků a výkonů. Společnost se proto rozhodla zavést kompetenční přístup do systému RLZ včetně zavedení opatření na RP žen a mužů. Vzhledem k tomu, že rozvoj zaměstnanců je dnes uznáván jako jedna z nejlepších investic, kterou může firma do svého podnikání vložit, vyústily tyto snahy v přijetí firemní strategie pro oblast vzdělávání - "Alca plast Academy", jejímž cílem je vytvoření komplexního programu vzdělávání a RLZ ve firmě.V souvislosti s výše uvedeným proběhlo mezi zaměstnanci společnosti dotazníkové šetření mapující vzdělávací potřeby jednotlivých zaměstnanců a jimi vnímanou úroveň svých znalostí a dovedností v jednotlivých oblastech vzdělávání. Současně proběhlo vstupní vyhodnocení RP. Na základě firemní strategie pro oblast vzdělávání i výsledků  dotazníkového šetření byly identifikovány hlavní oblasti vzdělávání zaměstnanců, ve 100% se jedná o vzdělávání obecné-tech., netech. dovednosti, didaktické školení interních trenérů-zajišťované externími vzdělavateli i interními lektory.

Hlavním cílem je rozvinout systém vzdělávaní zaměstnanců společnosti při respektování RP žen a mužů a přispět tak ke zkvalitnění služeb firmy a jejímu celkovému rozvoji. Projekt je zacílen na rozšíření a prohloubení rozsahu odborných znalostí zaměstnanců v jejich profesní oblasti v souladu s požadavky vyplývajícími z kompetenčních modelů klíčových profesí, zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Projekt ve svých aktivitách využívá potenciál starších pracovníků (osoby nad 50 let tvoří ve firmě 19,8 %). Nový firemní vzdělávací systém vychází z realizace násl. kroků: zjištění trénink. potřeb firmy a zaměstnanců, vytvoření a realizace trénink. plánu, vyhodnocení efektiv. vzděláv., korekce trénink. plánu.
Projekt nemá partnery
Dle harmonogramu projektu
V rámci projektu vzniknou 2 inovované produkty: - vytvoření kompetenčního modelu - dokument jako podklad prostrategické řízení firmy Alca plast servis, s.r.o. akceptující RP žen a mužů v MSP definující strukturu vhodných školení, aktivit na RP
Projekt nepočítá s mezinárodní spolupráci

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnanci Alca plast servis, s.r.o.