Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na odborné vzdělávání společnosti Master Truck s.r.o. Společnost působí v oblasti oprav nákladních vozidel, kde podle typu výrobců je požadován konkrétní postup při opravě. Kvalifikace a odborné znalosti lidského faktoru jsou proto stěžejním předpokladem pro úspěšné zrealizování zakázky. Prostřednictvím projektu chce firma zavést dlouhodobý systém komplexního vzdělávání klíčových pracovníků firmy. Především pracovníci servisu musí perfektně znát jednotlivé komponenty nákladních vozidel (motory, převodovky, nápravy atd.), jejich technické vlastnosti, nastavení, technologický postup při opravě, součásti elektroinstalace, práci s diagnostickými zařízeními, diagnostické metody atd. Tyto znalosti a dovednosti jsou pro výkon jejich profese nezbytné. Cílovou skupinou projektu jsou nejen zaměstnanci na pozicích mechaniků, elektrikářů, ale také vedoucí servisu a mistři dílny, jejichž odborné znalosti jsou klíčové pro navazující procesy jako  řízení obchodních případů pro servisní zakázky atd.  Bez těchto aktivit by nebyla komplexnost projektu možná, jelikož při zakázce záleží nejen na profesionalitě servisních pracovníků, ale také legislativní správnosti obchodní agendy, uzavírání smluv se zákazníky atd. Zvolené klíčové aktivity proto reflektují potřeby výše uvedených zaměstnanců. Součástí projektu je i realizace opatření směřující k vyšší implementaci rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti. Hlavním přínosem projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců, což povede k jejich profesnímu růstu, motivaci k dalšímu vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Tento pozitivní vliv se projeví i na snížení fluktuace ve firmě a na celkovém zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

 

Projekt je rozdělen do několika školících okruhů:

1 - Školení Mercedes - motory, převodovky, elektrické součásti

2 - Škoolení VOLVO -motory, převodovky, elektrické součásti

3 - Školení na nápravy BPW a vzduchové soustavy WABCO

4 - Školení diagnostika JALTEST

5 - Obchodní případy v oblasti sevisních zakázek

6 - Rovné příležitosti žen a mužů.

 

Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení nebo udržení kvalifikace. Vzdělávání v oblasti klíčových dovedností, které zvyšují udržitelnost a zaměstnatelnost na trhu práce
Projekt nemá partnery.
Projekt je rozdělen do šesti klíčových aktivit, které budou realizovány do června 2015.
Výsledkem projektu bude především zvýšení kvalifikace, kompetencí a adaptability účastníků.
Projekt není realizován na mezinárodní úrovni.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci v pracovně právním poměru společnosti Master Truck s.r.o. Cílová skupina je tvořena pracovníky servisu - vedoucí servisu, mistři dílny, mechanici, elektrikáři (celkově 30 osob). Tito pracovníci jsou stěžejním článkem pro celý provoz firmy a jejich vysoká kvalifikace je předpokladem pro úspěšnost celého podniku.