Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na nastavení systematické práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související - zejména je zaměřen na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany,kterými jsou povinny se řídit orgány sociálně-právní ochrany dětí dle § 9 a zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění.  V rámci projektu budou nově standardy kvality vytvořeny a pilotně budou ověřovány v praxi a následně vyhodnocovány. Všechny aktivity projektu budou na sebe navazovat, na začátku projektu budou vybráni dva noví pracovníci , kteří budou pracovat s metodami sociální práce a budou vytvářet standardy výkonu sociálně právní ochrany dětí. Současně budou  z projektu materiálně, technicky vybaveni. Zároveň  budou předávat ostatním pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí - t.j. zaměstnancům cílové skupiny  informace o svých výstupech. Po celou dobu realizace projektu bude kladen důraz na dodržování pravidel publicity projektu. Pro úplnost uvádíme, že  dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí k míře náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí byl Jindřichův Hradec jako obecní úřad obce s rozšířenou působností zařazen do kategorie č. III. - tedy s vysokou mírnou náročností výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Hlavními cíli projektu je nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související - tzn. splnění požadavku na standardizaci výkonu sociálně-právní ochrany dětí, t.j. vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany, jejich pilotní zavádění do praxe a jejich vyhodnocování. Dalším cílem bude i využívání metod sociální práce v praxi a informování o průběhu realizace projektu. Druhým cílem a aktivitou projektu je materiální a technické vybavení nových pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany.
Nejsou
Projekt je zaměřen na nastavení systematické práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související - zejména je zaměřen na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany,kterými jsou povinny se řídit orgány sociálně-právní ochrany dětí dle § 9 a zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. V rámci projektu budou nově standardy kvality vytvořeny a pilotně budou ověřovány v praxi a následně vyhodnocovány. Všechny aktivity projektu budou na sebe navazovat, na začátku projektu budou vybráni dva noví pracovníci , kteří budou pracovat s metodami sociální práce a budou vytvářet standardy výkonu sociálně právní ochrany dětí. Současně budou z projektu materiálně, technicky vybaveni. Zároveň budou předávat ostatním pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí - t.j. zaměstnancům cílové skupiny informace o svých výstupech. Po celou dobu realizace projektu bude kladen důraz na dodržování pravidel publicity projektu. Pro úplnost uvádíme, že dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí k míře náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí byl Jindřichův Hradec jako obecní úřad obce s rozšířenou působností zařazen do kategorie č. III. - tedy s vysokou mírnou náročností výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Hlavním výsledkem tohoto projektu je naplnění standardů kvality výkonu sociálně – právní ochrany dětí. Současný stav těmto standardům neodpovídá, Jindřichův Hradec dle doporučení MPSV patří do kategorie III - vysoká míra náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Správní obvod obecního úřad obce s rozšířenou působností má celkem 9.032 dětí ve věku 0-18 let a je poměrně územně rozsáhlý. Dle nového přepočtu požadovaného počtu sociálních pracovníků v našem správním obvodu je počet úvazku ve výši 11 , přičemž faktický stav je 8.3 úvazku, tedy je nutné a žádoucí za dané situace posílení o 2,0 úvazky. Přijetím nových pracovníků dojde ke zkvalitnění, nastavení lepšího systému ve výkonu sociálně-právní ochrany dětí, budou uplatňovány nové metody sociální práce v praxi, dojde k vytvoření standardů kvality sociálně- právní ochrany dětí, jejich pilotní ověřování v praxi a následné vyhodnocování. V souvislosti s přijetím nových pracovníků bude nutné zajištění materiálního a technického vybavení pro výkon SPOD. Zásadním výsledkem je zlepšení podmínek a nastavení systému pro výkon sociálně-právní ochrany dětí.
Není

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace - jako obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťujeme dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí výkon sociáně-právní ochrany dětí jako součást výkonu státní správy. Jsme povinni se řídit příslušnými zákony, přičemž jednou z povinností je i zajištění a naplnění standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Z tohoto důvodu podáváme žádost v rámci této výzvy, projekt umožní zlepšení podmínek pro výkon SPOD, využití metod sociální práce v praxi, vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí a jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování ,Toto vše souvisí s aktivitou č. 1 projektu: Nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související. Díky projektu dojde i ke zlepšení materiálního a technického zázemí pro výkon SPOD. Toto souvisí s aktivitou č. 2: Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany pro nové zaměstnance. Zásadní motivací cílové skupiny je nastavení systematické práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a podpora standardizace tohoto orgánu