Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt bude realizován prostřednictvím čtyř aktivit, které směřují k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany. Stěžejními aktivitami jsou zajištění odpovídajícího personálního zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí na třinecku a zavedení standardů kvality do praxe prostřednictvím metodických konzultací a workshopů mezi pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany a odbornými metodickými  konzultanty, což povede k systematizaci práce orgánu SPOD. Další aktivita je zaměřena na profesní rozvoj pracovníků prostřednictvím individuální supervize a akreditovaného vzdělávání v oblasti metod sociální práce a jejich efektivního využívání při práci s rodinami. Poslední aktivita zabezpečí bezproblémovou realizaci všech činností v rámci projektu prostřednictvím řízení projektu a rizik. 

Současné trendy v zajištění sociálně-právní ochrany obcí s rozšířenou působností jsou zaměřeny na systematizaci a standardizaci činností orgánů SPOD. Toto vychází z povinností, které orgánům sociálně-právní ochrany dětí ukládá novela zákona č.  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí platná od 01.01.2013  a vyhláška 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Realizací aktivit projektu dojde nejen k naplnění zákonných povinností, ale také ke zvýšení kvality výkonu sociálně právní ochrany ve směru k zajištění práv a zájmů dětí a biologických či náhradních rodičů. Projekt zajistí, že všichni sociální pracovníci budou ve stejných situacích postupovat, nejen v souladu se zákonem, ale také nově zpracovanými metodickými postupy vycházejícími z dobré praxe všech pracovníků. Konkrétní postupy sociálních pracovníků budou zpracovány nejen jako vnitřní předpisy, ale také ve formě přístupné široké veřejnosti, čímž se stanou čitelnými a jasnějšími pro rodiny, které se s pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí setkávají. Projekt dále zabezpečí dosažení optimálního počtu pracovníků orgánu SPOD dle doporučení MPSV.

1. Aplikovat povinnosti zákona o sociálně-právní ochraně dětí do praxe na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Třinci (dále jen MěÚ Třinec) 2. Zavést standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí za účelem zajištění kvalitního výkonu sociálně-právní ochrany na MěÚ Třinec. 3. Vytvořit inovativní systém podpory systematizace činností orgánu sociálně-právní ochrany na MěÚ Třinec. 4. Zainteresovat pracovníky MěÚ Třinec v jejich profesním rozvoji.
Projekt byl ukončen k 30.6.2015. Realizace proběhla dle plánu. V rámci projektu: Byly na oddělení přijaty 2 nové pracovnice na dobu určitou a na plný úvazek, čímž bylo dosaženo přiměřeného počtu pracovníků vzhledem ke správnímu obvodu a náročnosti výkonu SPOD. Novým pracovníkům bylo zakoupeno vhodné materiální vybavení pro výkon SPOD. Proběhlo celkem 14 metodických setkání pracovníků SPOD s odbornými konzultanty, které vedly k tvorbě nových metodik OSPOD s cílem zavedení standardů kvality do praxe. Pracovníci oddělení SPOD se zúčastnili celkem 4 akreditovaných kurzů vycházejících z jejich potřeb: „Standardy kvality SPOD, Komunikace s klientem závislým na návykových látkách, Specifikace komunikace s mladistvým klientem a Správní řízení v praxi SPOD.“ Dále pracovníci oddělení SPOD prošli celkem 3 individuálními supervizemi prostřednictvím nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervizora). V rámci individuálních supervizí mohli pracovníci konzultovat své pracovní postupy a v praxi si ověřovat příklady dobré praxe. V době od ledna do května 2015 probíhalo na oddělení ověřování všech vypracovaných standardů, kdy některé se dle dobré praxe doplňovaly. Dne 13. května 2015 proběhl konzultační den s odborníkem na standardy z úseku SPOD, kdy pracovnice měly další možnost ověřit si znalost standardů. V rámci aktivity č. 4 byla také realizována Konference k projektu Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Konference se zúčastnily osoby podpořené z projektu, dále pak zástupci MěÚ Třinec, zástupci neziskových organizací souvisejících s oblastí sociálně-právní ochrany dětí, zástupci z okolních obcí apod. Celkem se konference zúčastnilo 40 osob. V programu konference byly předneseny příspěvky zaměřené na představení aktivit a výstupů projektu Standardizace OSPOD Třinec, dále pak příspěvky zaměřené na prezentaci zkušeností se zaváděním standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí do praxe z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí i z pohledu osob pověřených k výkonu SPOD.
Přínosem projektu : Bylo vodítko k vypracování standardů kvality na úseku SPOD. Projekt zajistil, že všichni pracovníci oddělení SPOD ve stejných situacích postupují jednotně, nejen v souladu se zákonem, ale nově na základě zpracovaných metodických postupů vycházejících z dobré praxe všech pracovníků. V rámci úřadu došlo k užší spolupráci mezi jednotlivými odbory při vedení jednotných postupů týkajících se provozního a technického vybavení. Dále došlo k prohloubení spolupráce mezi pracovníky SPOD a pracovníky subjektů, které mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Došlo k zajištění informovanosti veřejnosti o práci na úseku SPOD prostřednictvím webových stránek či vypracovaných letáků. Tvorbou letáků jsme se přiblížili nejen dětem, které mají problémy, ale i rodičům, kteří při výchově potřebují poradit. Výkon sociálně-právní ochrany dětí se více přiblížil klientům a veřejnosti tím, že veškeré informace jsou uvedeny na webových stránkách města včetně popisu životních situací a kontaktů. Standardy nás naučily dívat se na rodinu jako celek, vnímat rodinnou identitu se všemi zvyklostmi, rituály a rutinami, které jsou prvkem jistoty a poskytují jistý smysl stability. Všechny rodiny v krizi používají rituály, jež jim pomáhají k udržení rodinné stability, vedou členy k identifikaci s rodinou a k upevňování pocitů, že člen do rodiny patří. Pochopením rodinné identity tak můžeme vnímat lépe potřeby každého jednotlivce, hlavně pak dítěte, a můžeme proto nastolit vhodný a reálný individuální plán ochrany dítěte a zavést v rodině potřebné služby k sanaci rodiny. Výstupem projektu: Bylo vypracování jednotných metodických postupů práce, které vedou ke zkvalitnění výkonu SPOD. Bylo vypracováno všech 14 standardů. Standardy jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.