Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt svým zaměřením podporuje přípravu a naplnění vybraných standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí zajišťované Magistrátem města Mostu. Jeho záměrem je vytvoření zákonem stanovených stndardů kvality, a to v podobě korespondující s místními podmínkami. Primárním cílem projektu je vytvoření adekvátních podmínek pro kvalitní systematickou sociální práci OSPOD s rodinami ohrožených dětí, které žijí ve správním obvodu města Most (město Most a 14 spádových obcí). Projekt se sestává ze systému koplexně provázaných klíčových aktivit (koordinace a řízení projektu, příprava procesu standardizace, ověřování a aplikace navržených postupů standardizace, vzdělávání pracovníků OSPOD a supervize), které zajistí naplnění jeho cíle.

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro systematickou sociální práci OSPOD Most s dětmi a rodinami, a to zajištěním konkrétních kritérií vybraných standardů kvality SPOD.
-
1. Vytvořit a zavést standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí, počínaje naplněním personálního standardu (přijetí a praktické zaškolení 2 nových pracovníků OSPOD) 2.Zajistit pracovníkům OSPOD dostatečnou odbornou a metodickou podporu 3. Zajistit formou pravidelné supervize korekci profesionálního chování pracovníků OSPOD a podporovat tak jejich profesní růst, a to jak individuální, tak i týmový 4. Rozšiřovat a prohlubovat odbornou kvalifikaci pracovníků OSPOD nabídkou a realizací adekvátních vzdělávacích aktivit 5. Zajistit odpovídající spolupráci s participujícími subjekty na úseku SPOD.
Výsledkem projektu je zavedení standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany dětí v dosavadní činnosti orgánů veřejné správy. Realizace projektu proto zajišťuje proces tvorby daných standardů a jejich zavedení na OSPOD Most, který je v tomto ohledu nástrojem dosažení požadovaných cílů k systematickému poskytování SPO.
-

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace