Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Jeden z hlavních cílů projektu je  zlepšit podmínky pro výkon manažerských funkcí na všech úrovních řízení Vězeňské služby ČR.

Projektem bude podpořeno v rámci jednotlivých aktivit celkem 330 vedoucích zaměstnanců VS ČR, mezi nimiž budou služební funkcionáři, vedoucí příslušníci a vedoucí zaměstnanci Generálního ředitelství VS ČR a nejvyššího stupně řízení v organizačních jednotkách (např. vazební věznice a věznice, zdravotnická zařízení, střední odborné učiliště, Akademie VS).

Spuštění procesu cíleného a systematického vzdělávání v manažerských dovednostech umožní těmto pracovníkům lépe zvládat jejich manažerské funkce, což povede k zefektivnění činnosti celé Vězeňské služby. Bez této komplexní podpory by bylo mnohem složitější dosáhnout potřebné jednotné úrovně znalostí a dovedností mezi jednotlivými řídícími pracovníky.

Systém manažerského vzdělávání, jenž bude rozdělen do několika tematických bloků, bude doplněn o několik modulů e-learningového vzdělávání. Po ukončení projektu bude vytvořený systém vzdělávání využíván jak pro pravidelné vzdělávání a hodnocení nově přijatých vedoucích zaměstnanců VS ČR, tak i pro ostatní vedoucí zaměstnance resortu justice.

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření flexibilního modulu k realizaci manažerského vzdělávání pro služební funkcionáře, vedoucí příslušníky a vedoucí zaměstnance na Generálním ředitelství (dále také GŘ) Vězeňské služby České republiky (dále také VS ČR) a na nejvyšším stupni řízení v organizačních jednotkách (dále jako „OS“) - vazební věznice a věznice, zdravotnická zařízení, střední odborné učiliště, Akademie VS. Charakteristika hlavních cílů projektu: - Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj vedoucích zaměstnanců VS ČR - Zlepšit kvalitu řízení a managementu v rámci VS ČR - Vytvořit základní předpoklady pro výkon manažerských funkcí v rámci
1) V rámci projektu byla provedena nejprve detailní analýza současného systému vzdělávání vedoucích zaměstnanců VS ČR, zjištěny vzdělávací potřeby a požadavky na manažerské vzdělávání s ohledem na platnou legislativu. Zmapovány byly podmínky vzdělávání z hlediska procesního, organizačního a technologického. Následně byl navržen nový systém pro pravidelné a komplexní vzdělávání manažerů VS ČR. Současně byl navržen kompetenční model pro top, middle a low management (KA02; březen – červenec 2015) 2)V další etapě projektu probíhá prezenční proškolování. Jde o 3 vzdělávací bloky zaměřené na posílení pracovních, sociálních a osobnostních kompetencí manažerů VS ČR. Kurzy probíhají prezenční formou doplněnou o samostudium. Proškoleno bude celkem 120 vedoucích zaměstnanců VS ČR (KA03; srpen – prosinec 2015) 3)Dále je v přípravováno 6 modulů e-learningového vzdělávání. E-learningového vzdělávání se zúčastní vedoucí oddělení všech organizačních jednotek. Tematické zaměření modulů: řízení projektů a změn; řízení podle cílů; personální řízení; řízení kvality; finanční řízení; prohloubení IT dovedností. Každý modul bude obsahovat kromě probírané látky seznam doporučené literatury a odkazy. (KA04; srpen – prosinec 2015)
Projektem bude podpořeno celkem 330 osob - vedoucích zaměstnanců VS ČR: 120 v rámci prezenčních kurzů, 210 formou e-learningu V rámci projektu budou dosaženy tyto výstupy: • Analýza vzdělávacích potřeb VS ČR • Návrh implementace systému manažerského vzdělávání v podmínkách VS ČR • Školící materiály pro 9 témat z oblasti manažerského vzdělávání (viz KA03) • E-learningové kurzy (celkem 6 modulů viz KA 04)

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

• Cílová skupina 1: o Vedení GŘ VS ČR, ředitelé OJ a jejich zástupci, ředitelé nemocnic a jejich zástupci, ředitelé učiliště a Akademie (celkem 120 podpořených osob) o CS 1 bude do projektu zapojena prostřednictvím série prezenčních vzdělávacích aktivit • Cílová skupina 2 o vedoucí oddělení GŘ VS ČR a vedoucí oddělení v rámci všech OJ (celkem 210 podpořených osob) o CS 2 bude do projektu zapojena prostřednictvím e-learningu