Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na realizaci poradenských činností a rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR s cílem zvýšit jejich šance na znovuuplatnění na trhu práce.

Poradenské činnosti jsou zaměřeny na ty, kteří mají obtíže v orientaci na trhu práce a hledají možnosti efektivního vyhledávání zaměstnání či hledají odpovědi na otázky týkající se svého pracovního potenciálu. V rámci těchto aktivit budou prostřednictvím nácviku různých technik získávány kompetence potřebné pro vyhledávání zaměstnání a komunikaci se zaměstnavateli. Ve specifických případech dlouhodobě nezaměstnaných osob nebo osob spadajících do skupin více ohrožených nezaměstnaností je třeba poskytnout těmto osobám individuální podporu a asistenci.

Smyslem rekvalifikačních kurzů, které jsou zaměřeny na získání odborných znalostí a kompetencí  vyžadovaných na trhu práce,  je zvýšit uplatnitelnost a zaměstnatelnost uchazečů a zájemců o zaměstnání. V rámci rekvalifikací budou podporovány jak rekvalifikace zabezpečované jako nákup služeb, tak zvolené rekvalifikace, které si vybírají přímo podpořené osoby. V rámci projektu bude též kladen důraz na zjišťování aktuální poptávky zaměstnavatelů po absolventech určitých rekvalifikací tak, aby bylo možné uchazečům a zájemcům o zaměstnání nabízet především takové rekvalifikace, u nichž v případě úspěšného absolvování existuje předpoklad rychlého získání zaměstnání.

V rámci projektu se počítá též s doprovodnými aktivitami (cestovné, ubytování, stravné, lékařské posudky), které umožní hradit vedlejší náklady rekvalifikací a poradenských činností, které by jinak pro některé osoby z cílové skupiny mohly být limitujícím faktorem v účasti na projektu.

Hlavní podstatou a cílem projektu je zvýšení šancí a možností uchazečů a zájemců o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR na nalezení nového zaměstnání či změnu zaměstnání a jejich návrat zpět na trh práce. Jedná se především o prevenci před evidencí u zájemců o zaměstnání, či prevenci před opakovanou evidencí a snahou snížení doby evidence u uchazečů o zaměstnání. Tento cíl bude realizován formou zapojení uchazečů a zájemců o zaměstnání do poradenských programů, které by měly účastníky projektu motivovat k návratu zpět na trh práce (zejména dlouhodobě evidované uchazeče) a dále zabezpečováním rekvalifikací (jak rekvalifikací standardních, tak i rekvalifikací zvolených), neboť v současné době kvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání mnohdy neodpovídají požadavkům zaměstnavatelů.
Úřad práce České republiky. Realizace poradenských činností, rekvalifikací a doprovodných aktivit bude probíhat prostřednictvím ÚP ČR, resp. jeho krajských poboček a kontaktních pracovišť. (ÚP ČR bude partnerem projektu s finančním příspěvkem).
Realizace projketu byla na jednotlivých pracovištích ÚP ČR zahájena v červnu 2013. Osoby z cílové skupiny projektu byly průběžně zařazovány do aktivit projektu(rekvalifikace, zvolené rekvalifikace a poradenské činnosti). Průběžně též probíhala komunikace krajských koordinátorů s potenciálními zaměstnavateli s cílem aktivně přizpůsobovat nabídku rekvalifikací potřebám trhu práce a nabízet uchazečům o zaměstnání ve spojení s rekvalifikací i šanci získat zaměstnání.
Z celou dobu realizace projektu do 31. 12. 2015 bylo podpořeno celkem 56 447 unikátních osob, z toho 26 752 mužů a 29 695 žen. Počet úspěšně abslvovaných kurzů v rámci projektu za celou dobu relizace projektu činil 62 682 (některé z podopořených osob úspěšně absolvovaly více kurzů v rámci projektu.
Projekt nepočítá s mezinárodní spoluprací.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR. Uchazečem o zaměstnání je dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání Úřad práce ČR. Současně poskytuje součinnost při hledání vhodného zaměstnání a aktivně se na hledání zaměstnání podílí. Zájemci o zaměstnání jsou dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. fyzické osoby, které mají zájem o zprostředkování zaměstnání a za tímto účelem požádají ÚP ČR o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání, které provede ÚP ČR na základě písemné žádosti zájemce. Úřad práce jim následně zajistí zprostředkování zaměstnání a může zabezpečit i rekvalifikaci. Výběr vhodných klientů na jednotlivé aktivity projektu budou provádět odborní pracovníci ÚP ČR z útvarů zprostředkování a poradenství ve spolupráci s krajskými koordinátory projektu.