Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Někdy se může zdát snazší přijímat podněty vnějšího prostředí jako logický důsledek globalizačních tendencí. Je však potřeba si uvědomit, že na podněty - především ty sociální, je třeba umět adekvátním způsobem reagovat a především se naučit adaptovat na tyto podmínky. Naše organizace se rozhodla reagovat na tyto podněty nabídkou předloženého projektu. Projekt se zaměřuje obě zúčastněné cílové skupiny, neboť Vyšší odborná škola sociální a OA Ostrava je organizací schopnou nabídnout svým zaměřením kvalitní vzdělávání pro obě cílové skupiny podporované dle výzvy A7. V rámci projektu budou dle doložené akreditace nabízeny 3 vzdělávací kurzy. Projekt je vhodné realizovat především proto, že stále existují pracovníci v sociálních službách, kterým chybí pro výkon své práce adekvátní kvalifikace. Současně je nezbytné dle zákona o sociálních službách zabezpečit těmto pracovníkům další vzdělávání v rozsahu min. 24 hodin (chceme proto tímto projektem zabezpečit alespoň část tohoto rozsahu vzdělávání). Rovněž jsme si vědomi, že nesmíme opomíjet s nabídkou vzdělávání i osoby pečující o osobu blízkou, které vyžadují vždy specifický - individuální přístup. Projektem bude podpořeno 80 osob, s tím, že jako úspěšně podpořené bude na konci projektu min. 70 osob. Projekt má efektivní a vyvážený rozpočet, který odpovídá deklarovaným výsledkům projektu. Lektorskou činnost budou zabezpečovat interní a externí pracovníci organizace a to v souladu s platnou akreditací.

Prvním cílem je poskytnout kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách (SS) osobám, které pracují v SS, ale nesplňují zákonné požadavky. Absolvováním kvalifikačního kurzu se zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Uplatnění pracovníků v SS je v rámci široké škály zařízení SS. Druhým cílem je poskytnout akreditované vzdělávání pro pracovníky v SS a sociální pracovníky. Účelem je nabídnout protislužbu zařízením, které umožňují výkon odborné praxe našim studentům. Pracoviště SS se věnují našim studentům na odborných praxích a škola by jim ráda toto vrátila nabídkou povinného vzdělávání. Třetím cílem je oslovit veřejnost, která pečuje o své příbuzné, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby s nabídkou akreditovaného kurzu, který pečujícím osobám umožní zlepšit kvalitu péče.
Projekt je realizován bez partnerů.
Projekt je realizován v souladu s harmonogramem.
Výsledky budou prezentovány po ukončení projektu.
Projekt je realizován bez mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

1) Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám. 2) Osoby pečující o osobu blízkou.