Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, specifických dovedností a znalostí zaměstnanců žadatele.

Specifické cíle:

-dosáhnout a udržet konkurenceschopné ceny výrobků bez negativního vlivu na kvalitu výrobků

-prohloubit znalosti a dovednosti zaměstnanců specializovaných profesí pomocí specifického vzdělávání

-podpora osobního rozvoje zaměstnanců žadatele

-stabilizovat v pracovním poměru dlouholeté kmenové pracovníky i nové talentované pracovníky

-vytvořit specifický podnikový vzdělávací program pro zaměstnance

Cílů projektu dosáhneme realizací specifického vzdělávacího programu zaměřeného na vyškolení zaměstnanců žadatele.

Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku
bez partnerů
Založení projektové dokumentace, označení složek a šanonů Nastavení vedení projektu pro pečlivou a řádnou evidenci a archivaci všech dokladů projektu Realizované aktivity pravidelně vyhodnocovat a sledovat plnění cílů Hodnocení externích dodavatelů služeb Vystavení a předání osvědčení/certifikátu pro úspěšné absolventy Pravidelné porady členů RT, tvorba zápisů, rozpis úkolů do RAILu Stanovení odpovědností pro členy RT Uplatňování kontrolního mechanizmu projektu (projektový-vá manažer-ka odpovídá za řízení projektu, projektový-vá koordinátor-ka za realizaci a organizační zajištění, monitoring a administrativu projektu, finanční manažer-ka za finanční podklady pro tvorbu monitorovacích zpráv a kontroly čerpání rozpočtu) Monitorování projektu bude probíhat v souladu s příručkou pro příjemce a pokyny od poskytovatele podpory Monitorovací zprávy budou předkládány včas v řádném termínu Projektový-vá manažer-ka sleduje aktuální verze příruček a metodických pokynů pro dané monitorovací období Projektový-vá manažer-ka v případě potřeby komunikuje s projektovým-vou manažerem (rkou) poskytovatele podpory.
Vyškolení pracovníci lépe a efektivněji realizují zakázky a efektivněji se podílejí na vývoji, konstruování turbín a jejich montáži u zákazníka. Tím se snižují náklady na výrobu, sníží se počet reklamací a dojde k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Aktivity projektu byly sestaveny tak, aby plně pokrývaly potřeby cílové skupiny, které byly analyzovány, jak z výsledků ročního hodnocení, tak ve spolupráci s dodavatelem systému.
bez mezinárodní spolupráce

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnanci PBS ENERGO, a.s. (vedení divize, projektant, konstruktér, zkušební technik, kontrolor, obchodník, referent zásobování, vedoucí výroby)