Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Obsahem projektu je inovovat proces komunitního plánování soc. služeb (KPSS), zpracovat monitoring, vyhodnocení a aktualizaci platného plánu a jeho rozšíření na celé spádové území. Aktualizace bude mimo jiné zaměřena na nové jevy, které se od první verze plánu vyskytly.  

Výstupem je platný Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí na období 2013 - 2017 (dále KPSS). V rámci aktualizace a rozšíření na celé území, použijeme stejně jako v předešlém období metodu komunitního plánování (doporučenou MPSV). Základem je spolupráce všech cílových skupin projektu, tj. uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb, veřejné správy a dotčených občanů. V rámci spolupráce budou řešena témata, která se v území za poslední 4 roky (tj. od vytvoření prvního plánu) objevila jako potřebná k řešení. 

 

Hlavním cílem projektu je podpořit udržení procesů plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Mnichovo Hradiště. Cíle projektu: -aktualizace analytických podkladů a rozšíření o nové CS -vyhodnocení a monitoring -zpracování aktualizace KPSS města a rozšíření na celé ORP - nastavení pravidel pro vyhodnocování plnění -zpracování tištěného katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb Specifickými cíli projektu jsou: -zapojení široké veřejnosti -iniciace nových PS v celém území -nastavení systému kontinuálního sběru informací o potřebách
Město Mnichovo Hradiště
Základem projektu je spolupráce všech účastníků jednotlivých cílových skupin projektu, tj. uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů soc. a návazných služeb a dotčené veřejnosti, dále budou zapojeny i orgány veřejné správy. V rámci projektu proběhnou tyto činnosti: - Zpracování podkladů pro KPSS - aktualizace socio-demografické analýzy zaměřené na soc. oblast - aktualizace analýzy poskytovatelů registrovaných soc. služeb - zmapování finančních zdrojů systému soc. služeb - analýzy potřeb uživatelů u 4 nových cílových skupin (CS) - Informování a zapojení veřejnosti - Nastavení vyhodnocení a monitoringu, jejichž součástí jsou nastavení pravidel kontinuálního sběru dat o potřebách cílových skupin pro vyhodnocení a aktualizaci, vedoucí k udržitelnosti celého procesu po ukončení projektu Zpracovávání jednotlivých aktivit vychází ze současného stavu a průběhu procesu v letech 2006 - 2008. Respektuje zavedené postupy a inovuje je o postupy, které nebyly známy, a metody, které nebyly využity.
- Zpracování KPSS, včetně možných finančních nástrojů zajišťujících naplňování strategie - Vytvoření katalogu poskytovatelů soc. služeb v tištěné podobě jako informačního nástroje o poskytovaných službách v území - Realizace workshopů a konzultací pro účastníky projektu za účelem zajištění odbornosti týmu

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám Zadavatele sociálních služeb