Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na optimalizaci procesů řízení bezpečnosti a v oblasti ochrany osobních údajů celého resortu MPSV a zpracování Jednotného systému řízení bezpečnosti, včetně implementačního plánu pro jeho zavedení.

Projekt bude zajišťovat řízení komplexní oblasti bezpečnosti:

-fyzická bezpečnost,

-kybernetická a informační bezpečnost,

-nakládání s utajovanými informacemi,

-ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení,

-personální bezpečnost,

-administrativní bezpečnost.

V úvodu projektu dojde k analyzování současného stavu v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany osobních údajů, kdy budou analyzovány vnitřní řídící dokumenty, systém řízení bezpečnosti a dojde k analýze rizik. Na základě zjištění identifikovaných v rámci analýz dojde k návrhu úprav stávajícího systému a vytvoření jednotných metodik v oblastech řízení bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V návaznosti na úpravu systému bude proškolen personál resortu MPSV a budou vytvořeny 2 specializované pozice interních inspektorů, kteří zajistí efektivní uplatňování nastavovaných politik řízení bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Systém bude následně otestován v prostředí resortu a finálně implementován do jeho prostředí.

Zavedením systému řízení bezpečnosti a vytvoření jednotných metodik dojde k racionalizaci procedur, sjednocení a transparentnosti procesů v oblasti bezpečnosti, a k efektivnímu řízení a předcházení rizik v rámci resortu MPSV.

 

Hlavním cílem projektu je posílení efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb resortu MPSV a optimalizace a sjednocení postupů v souvislosti s řízením bezpečnosti, ochranou osobních údajů a celkovým zabezpečením dat. Cíle bude dosaženo vybudováním jednotného systému řízení bezpečnosti, díky kterému dojde k postupnému sjednocení přístupu k řízení bezpečnosti v resortu, ke sdílení potřebných znalostí, zkušeností a nejlepších řešení, což povede k efektivnímu vynakládání finančních prostředků na zajištění bezpečnosti celého resortu. Jednotný systém řízení bude budován v souladu s platnou národní i mezinárodní legislativou, normami a tzv. best practices v oblasti. Sekundárním cílem je rozšířit mezi zaměstnance resortu povědomí o bezpečnosti, hrozbách a opatřeních k jejich eliminaci.
Projekt nemá partnera.
Dne 2.4.2014 byl podepsán právní akt - Podmínky pro čerpání projektů. Realizace aktivit v projektu byla ukončena 31.12.2015. V začátku roku 2016 byla předložena Závěrečná monitorovací zpráva.
Základního cíle projektu „Optimalizace a sjednocení postupů v souvislosti s řízením bezpečnosti ve všech jejích oblastech“ bylo dosaženo. Po analytické fázi projektu (Fáze č. I.-IV. plnění VŘ001 - Komplexní analýza oblasti řízení bezpečnosti a následná implementace v rezortu MPSV), při které bylo detailně zmapováno prostředí rezortu MPSV z hlediska bezpečnosti, následovala implementační fáze (Fáze č.V.- VII.), při které došlo k vytvoření sjednoceného přístupu k řízení bezpečnosti v celém rezortu. Tato fáze byla doplněna dalšími aktivitami. Proběhlo Testování funkčnosti Jednotného systému řízení bezpečnosti v resortu MPSV Simulace krizových situací, které pomohly upřesnit vzniklou dokumentaci bezpečnosti a doplnit a rozšířit navržený postup implementace. Celý projekt byl dovršen realizací sekundárního cíle „Rozšířit mezi zaměstnanci resortu povědomí o bezpečnosti, hrozbách a opatřeních k jejich eliminaci“, kdy byla realizována série vzdělávacích akcí (certifikované školení Manažer ISMS, certifikované školení Auditor ISMS, prezenční školení pro management rezortu v oblasti problematiky bezpečnosti, speciální školení pro ICT administrátory a/nebo zaměstnance, kteří mají zodpovědnost za bezpečnost procesů bezpečnosti a ochrany informací a kybernetickou bezpečnost a eLearningový kurz „Základní školení v problematice kybernetické a informační bezpečnosti“), při kterých bylo proškoleno celkem 10.290 osob (9.836 unikátních). Zároveň byl vybudován portál (Portál JSŘB) pro sdílení a šíření potřebných znalostí, zkušeností a nejlepších řešení průřezově v celém prostředí resortu.
Projekt je realizován bez mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.