Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt „Jsme tu zpět” je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky.

Oblast podpory, v rámci které je projekt podpořen, je zaměřena na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Projekt „Jsme tu zpět” je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny osob evidovaných na úřadech práce v Libereckém kraji a to po dobu delší než 5 měsíců prostřednictvím realizace komplexního programu zaměstnanosti posilující sociální a profesní kompetence a odstraňující bariéry pro trvalý vstup na trh práce.

Projekt svým obsahem a strukturou jednotlivých vzdělávacích aktivit přispěje klientům z řad cílové skupiny získat díky komplexně nastavenému přístupu odborné vzdělání a zapojit se do pracovního procesu. Aktivity projektu pomohou těmto osobám zvýšit jejich motivaci a začlenit se znovu do pracovního procesu absolvováním programu finanční gramotnosti, individuálního poradenství, rekvalifikačních kurzů a dalších aktivit. Komplexní aktivity projektu jsou doplněny dle potřeb klientů o podpůrná opatření a doprovodné aktivity.

Hlavními nástroji a aktivitami projektu jsou:

  • program podpory individuálních pracovních kompetencí
  • pracovní diagnostika, jejíž hlavním výstupem je nastavený individuální kariérový plán
  • poradenské programy - školení základní počítačové gramotnosti, finanční gramotnosti, trénink sociálních dovedností a budování dobrého dojmu
  • rekvalifikační kurzy dle výsledků pracovní diagnostiky (důraz je kladen na praktickou část výuky, která tvoří většinou 80% rozsahu RK)
  • doprovodná opatření, usnadňující účastníkům přístup k jednotlivým aktivitám
  • uplatnění na trhu práce (vytváření nových pracovních míst, umístění účastníků do nového zaměstnání, příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatelům).
Cílem projektu je zvýšení kvalifikace a uplatnitelnosti na trhu práce osob evidovaných na ÚP v Libereckém kraji prostřednictvím realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Konkrétně u osob evidovaných na ÚP dobu delší než 5 měsíců, a to bez ohledu na věk či dosažení vzdělání.
Projekt je realizován bez partnera
1. aktivita - Oslovení a výběr účastníků Účelem aktivity je oslovení a výběr vhodných účastníků z řad CS pro zařazení do projektu. Cílem aktivity je zajistit postupný výběr minimálně 150 klientů projektu. Aktivita podporuje naplnění všech specifických cílů projektu. Aktivita bude opakována ve 10 bězích, dle stanoveného harmonogramu. V jednom běhu musí být vybráno minimálně 15 osob. 2. aktivita - Program podpory individuálních pracovních kompetencí Účelem aktivity je obnovení profesního sebevědomí, motivace a aktivizace účastníků. Cílem této aktivity je úspěšné absolvování poradenského programu min. 140 klienty (ze 150 vstupujících). Aktivita podporuje spec. cíle "Realizace poradenských a motivačních aktivit". Aktivita probíhá ve 10 cyklech dle harmonogramu projektu. 3. aktivita - Individuální poradenství Účelem této aktivity je zajištění individuálního přístupu k účastníkům projektu a podpora udržení účastníků v projektu. Cílem je poskytnutí individuálního poradenství (IP) pro minimálně 100 osob. Aktivita podporuje splnění cíle "Realizace poradenských a motivačních aktivit". Délka aktivity je 18 měsíců. 4. aktivita - Poradenský program počítačové gramotnosti Účelem aktivity je obnovení/rozšíření počítačové a informační gramotnosti účastníků. Cílem je úspěšné proškolení 100 účastníků (min. 90 os. úspěšně ukončí kurz). Aktivita podporuje naplnění spec. cíle "Realizace poradenských a motivačních aktivit". Aktivita probíhá v 8 bězích dle harmonogramu projektu. 5. aktivita - Poradenský program finanční gramotnosti Účelem aktivity je obnovení/rozšíření finanční gramotnosti účastníků jako prevence či řešení finančního předlužení. Cílem je proškolení 100 účastníků (z toho min. 90 úspěšně ukončí kurz). Aktivita podporuje naplnění spec. cíle "Realizace poradenských a motivačních aktivit". Aktivita probíhá dle harmonogramu projektu. 6. aktivita - Poradenský program - trénink sociálních dovedností a budování dobrého dojmu Účelem aktivity je podpora sociálních dovedností, sebevědomí a sebereprezentace účastníků jako prevence sociální izolace a exkluze. Cílem je proškolení 100 účastníků (z toho min. 90 os. kurz úspěšně ukončí). Aktivita podporuje naplnění spec. cíle "Realizace poradenských a motivačních aktivit". Aktivita probíhá dle harmonogramu projektu. 7. aktivita - Rekvalifikační kurzy Účelem aktivity je doplnění kvalifikace účastníků dle aktuálních potřeb trhu práce. Cílem je úspěšné proškolení min. 75ti klientů projektu. Aktivita podporuje cíl "Realizace vzdělávacích aktivit, cílených na individuální potřeby účastníků". Délka trvání je 16 měsíců. 8. aktivita - Monitoring trhu práce Účelem této aktivity je průběžné mapování situace na trhu práce a získávání informací relevantních pro účastníky projektu. Cílem je seznámení zaměstnavatelů s cíli a výstupy projektu, získání příslibů praxe a informací o nových pracovních místech. Aktivita podporuje specifický cíl projektu "Monitoring trhu práce a zprostředkování zaměstnání". Aktivita probíhá průběžně po dobu 19 měsíců. 9. aktivita - Zprostředkování zaměstnání Účelem aktivity je zajištění pracovních míst účastníků projektu. Cílem je uzavření min. 30 pracovních smluv (PS) pro účastníky projektu. Aktivita podporuje splnění cíle "Monitoring trhu práce a zprostředkování zaměstnání". Aktivita bude průběžná, trvá 15 měsíců. 10. aktivita - Doprovodná opatření Účelem aktivity je podpora realizace vzdělávacích aktivit a prevence předčasného ukončení účasti v projektu. Cílem aktivity je poskytnutí finančního příspěvku účastníkům kurzu na výdaje spojené s účastí na vzdělávacích aktivitách. Aktivita podporuje splnění cíle "Omezení bariér přístupu k získání či doplnění kvalifikace a návratu na trh práce pomocí dopr. opatření". Aktivita bude realizována průběžně, po dobu 18ti měsíců. Aktivita č. 11 - Monitoring a řízení projektu Účelem aktivity je zajištění průběhu projektu v souladu s žádostí a pravidly OP LZZ. Cílem je vytvoření personálního, prostorového a technického zázemí pro klíčové aktivity. Aktivita podporuje všechny cíle projektu. Délka aktivity je 19 měsíců.
Předpokládané výsledky projektu: Počet vytvořených pracovních míst: min. 30 Počet podpořených osob celkem: min. 150 Počet úspěšných absolventů kurzů celkem: min. 470
Projekt je realizován bez mezinárodní spolupráce

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Fyzické osoby evidované na ÚP dobu delší než 5 měsíců