Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“ řeší systematicky další profesní vzdělávání zaměstnanců jednotlivých zařízení ČTYŘLÍSTKU. Reaguje také na  potřebu předkladatele projektu vykonávat kvalitní sociální služby dle Standardů kvality sociálních služeb i aktuální potřebu dalšího vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem    č. 108/2006 Sb. Projekt cíleně zvyšuje úroveň kompetencí pracovníků, které vedou k úspěšné implementaci a zlepšování procedurálních, personálních a provozních standardů.

Inovativním cílem je vytváření vlastního know-how v sociálních službách, seznamování s novými metodami a formami, výměna zkušeností mezi jednotlivými zaměstnanci, zvýšení provázanosti činností a informací mezi jednotlivými zařízeními.

Všechny vzdělávací aktivity v rámci projektu mají charakter podporovaných činností Výzvy č. A7 pro předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.1 OP LZZ.  Všechny kurzy budou splňovat požadavky na akreditaci stanovenou ve výzvě.

tku. 

Cílem projektu je přispět k integraci našich klientů do společnosti cestou trvalého zvyšování kvality jim poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím rozvoje profesních kompetencí pracovníků, kteří jsou s nimi v každodenním kontaktu a pečují o ně. Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a jejich vedoucích pracovníků. Vzdělávání zaměstnanců bude přínosem zejména v : - prohlubování profesního vzdělávání - získávání teoretických a praktických dovedností potřebných pro výkon práce - zvýšení provázanosti poskytovatele soc. služeb a zřizovatele - omezení na nejnižší možnou míru vzniku krizových situací při aktivní práci s uživateli a zajištění schopnosti pracovníků odborně zvládat tyto situace - zavádění nových metod práce s využitím moderních poznatků všech souvisejících oborů - připravení pracovních týmů s jasně vymezenými kompetencemi a zároveň s přehledem o fungování celého systému sociálních služeb - rozvíjení manažerských dovedností zaměstnanců ve vedoucích funkcích - zlepšení orientace v legislativě
nemáme
Příprava a realizace rozvojových aktivit - Zahájení projektu 1.11.2014 - Realizace projektu: - Standardy kvality - Sociální péče – základní úkony - Komunikační dovednosti - Sociální péče – obrana před vyhořením - Manažerské vzdělávání a personální rozvoj - Legislativa - Ukončení projektu 30.6.2015
Systém přípravy zaměstnanců slouží k prohloubení profesního vzdělávání a k získání teoretických a praktických znalostí a dovedností pro výkon práce. Vzdělávání bude rozděleno do modulů, které mají zvýšit odbornost a dovednost pracovníků a prohloubit tematicky kompetence cílových skupin: - modul standardy kvality - modul vzdělávání v sociální práci a péči o klienty - modul komunikační dovednosti - modul osobnostní rozvoj - modul manažerské dovednosti řídících pracovníků - modul legislativa - modul transformace Aktivity projektu řeší specifické potřeby organizace ve vzdělávání přizpůsobeného na míru z hlediska tematického i z hlediska dostupnosti pro zapojené zaměstnance. Vzdělávání bude realizováno formou uzavřených kurzů uskutečněných v prostorách organizace žadatele tak, aby nebyl narušen provoz sociálních služeb organizace
není

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením, napomáhající sociální integraci uživatelů. Konkrétně se jedná o 8 vedoucích pracovníků (VP), 10 sociálních pracovníků (SP) a 209 pracovníků v sociálních službách (PSS). Celkem 227 osob.