Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Smyslem projektu je najít koncepční, efektivní a dlouhodobě udržitelné řešení pro proces agendy akreditací, které povede ke zvýšení kvality a dostupnosti akreditovaných vzdělávacích programů.

V současné době neexistují jednotné podmínky při posuzování kvality programů, což je způsobeno stávajícím metodickým nastavením. Dalšími velkými nedostatky stávajícího procesu jsou: - formálnost hodnotícího procesu, - zdlouhavý proces udělování akreditací, - nepřehledný systém zveřejňování akreditovaných programů, - nedostatečný popis zveřejňované nabídky (chybějící anotace vzdělávacích programů), - nedostatečný výkon kontroly akreditovaných programů.

V průběhu realizace projektu bude zpracován návrh obsahového rámce pro jednotlivé vzdělávací programy, který bude do značné míry programy standardizovat. Na základě analýzy současné nabídky budou navrženy parametry pro třídění, podle kterých bude připraven interaktivní katalog s aktuální nabídkou akreditovaných programů. Katalog usnadní poskytovatelům sociálních služeb i odborné veřejnosti výběr vhodného akreditovaného programu, o kterém budou v katalogu uvedeny komplexní informace.

V rámci projektu budou revidovány a upraveny všechny metodické pokyny - pro žadatele o akreditaci, pro hodnotitele, pro inspekci/kontrolu vzdělávacích institucí a formuláře. Na vzorku cca 100 vzdělávacích institucích budou provedeny inspekce kvality akreditovaného vzdělávání. Na základě výstupů z inspekcí budou finalizovány metodické pokyny pro provádění kontrol a navržena četnost kontrol pro další období.

Ve vytvořeném informačním systému budou přístupné interaktivní formuláře. Žadatelé o akreditaci tak budou využívat elektronický formulář a veškeré fáze schvalovacího a hodnotícího procesu budou probíhat prostřednictvím tohoto systému.

K podpoře kvality vzdělávacích programů přispějí návrhy hodnocení ze strany účastníků kurzů a nastavení kreditního systému.

Realizační tým projektu bude spolupracovat s odborníky z praxe (poskytovatelé sociálních služeb, vzdělavatelé, zástupci profesních sdružení, sociálních odborů krajských úřadů a univerzit), kteří vytvoří tzv. expertní skupinu. Se členy skupiny budou probíhat průběžné konzultace a budou oponovat dílčí výstupy projektu.

Celkový dopad projektu bude především ve zvýšení tlaku na požadovanou kvalitu a obsah vzdělávacích programů. Veškeré nově vzniklé metodické postupy a materiály budou předloženy příslušným odborům MPSV ke schválení a implementaci do praxe.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetencí a kvalifikace zaměstnanců ve sféře sociálních služeb, a tím i zlepšení péče o klienty. V rámci projektu budou vytvořeny systémové nástroje, které povedou ke zvýšení kvality obsahu vzdělávacích programů. Dílčí cíle projektu: - zajištění trvalé garance standardu akreditovaných vzdělávacích programů, - zefektivnění procesu administrace akreditačního řízení, - zefektivnění kontroly akreditovaných vzdělávacích institucí, - zlepšení orientace v nabídce akreditovaných vzdělávacích programů (pro zaměstnance, poskytovatele a zřizovatele).
MPSV, odbor 22
V úvodní fázi projektu byla připravena analýza vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v oblasti vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách. Na základě této analýzy vznikla struktura Katalogu akreditovaných vzdělávacích programů a Analýza stávající nabídky akreditovaných vzdělávacích programů, které se staly podkladem pro další aktivity, jako např. dobrovolné audity, provedené u 101 vzdělavatelů, které ověřily možnosti zohlednit při kontrolách MPSV dle Zákona o kontrole i kvalitativní prvky. Na základě šetření mezi vzdělavateli a poskytovateli sociálních služeb a s údaji vyplývajícími z provedené Analýzy byl upraven obsah kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, jehož absolvování opravňuje pracovníky dle zákona č. 108/2006 Sb. vykonávat tuto pozici. V rámci projektu byly vytvořeny metodické postupy pro všechny aktéry akreditačního procesu, které budou k dispozici ve vytvořeném informačním systému (AKRIS). IS byl vyvíjen na základě analýz a ve spolupráci s odborníky na vzdělávání v sociální oblasti. Součástí systému je interaktivní katalog s nabídkou akreditovaných vzdělávacích programů v sociální oblasti, které bude možno vyhledávat dle zadaných parametrů. V informačním systému najdou zájemci i řadu zajímavých informací, které pomohou poskytovatelům sociálních služeb ve výběru vhodného vzdělávacího kurzu pro své zaměstnance. Důležitou součástí projektu byla kontinuální komunikace jak se vzdělavateli a poskytovateli sociálních služeb (prostřednictvím informačních seminářů probíhajících po celé ČR), tak příslušnými pracovníky věcného odboru MPSV a experty v dané oblasti.
Byla zpracována řada dílčích výstupů projektu, které slouží jako podklad pro zpracování výstupů za jednotlivé klíčové aktivity. Implementovány do praxe byly: - formulář žádosti o akreditaci, - Průvodce vyplňováním žádosti o akreditaci (metodika pro žadatele), - metodika pro hodnotitele žádostí o akreditaci. Dalšími výstupy projektu jsou: - informační systém pro agendu akreditace vzdělávacích institucí a programů pro sociální pracovníky (AKRIS) - Katalog akreditovaných vzdělávacích programů a kurzů v sociální oblasti - revidovaná metodika kontrol - aktualizovaný obsah kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách (návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb.) - průvodce vyplňováním žádosti o akreditaci vzdělávacího programu v IS AKRIS (metodika pro žadatele o akreditaci) V průběhu projektu se konaly informační semináře pro poskytovatele sociálních služeb a vzdělavatele, kterých se zúčastnilo 432 osob.
V projektu neprobíhala mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám