Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zacílen na kvalitní zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji pro období 2014 - 2017 díky podpoře spolupráce s územím kraje a datovému posílení procesů. Naplánované klíčové aktivity projektu, které disponují vzájemnou úzkou vazbou a logickou provázaností, budou zhodnocovat a zkvalitňovat dosavadní procesy a výstupy a zároveň reagují na očekávané změny v systému financování sociálních služeb. Důvodem realizace projektu je návaznost na výsledky a výstupy předchozího individuálního projektu prostřednictvím upevňování a stabilizace vzniklé struktury pro komunitní plánování sociálních služeb na území obcí Libereckého kraje, čímž bude zajištěna provázanost s procesem střednědobého plánování, dále příprava na plánované změny v systému financování sociálních služeb a v neposlední řadě návaznost na aktivity realizované Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci projektu Podpora procesů v sociálních službách.

Hlavním cílem projektu je zpracování kvalitního Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji pro období 2014 - 2017 díky zkvalitnění plánovacího procesu, prohloubení spolupráce všech akterů v celém území kraje a rovněž díky zlepšení informační a datové podpory procesů. Projekt se skládá z 5 klíčových aktivit: 1. Příprava a zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014 - 2014 2. Upřesnění parametrů základní sítě sociálních služeb v Libereckém kraji 3. Upevnění procesů v území a monitoring komunitních plánů 4. Rozšíření Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje 5. Řízení projektu
Realizace projektu probíhá bez spoluúčasti partnerů.
-
V rámci úspěšné realizace jednotlivých klíčových aktivit bude projekt reprezentován následujícími výsledky: 1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji pro období 2014 - 2017 2. Zmapování potřebnosti sociálních služeb 2.1 Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby 2.2 Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů 2.3 Analýza skutečné potřebnosti sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 2.4 Podrobná analýza služeb sociálního poradenství, jejich potřebnosti a dostupnosti 2.5 Analýza kvality sítě služeb následné péče pro uživatele legálních i nelegálních návykových látek 2.6 Analýza stavu patologického hráčství a návrh řešení 3. Návrh parametrů základní sítě sociálních služeb 4. Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni kraje i obcí 5. Monitoring komunitních plánů obcí a akční plány komunitního plánování 6. Aktualizace Krajské metodické příručky plánování sociálních služeb v Libereckém kraji 7. Nové moduly Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje
Realizace projektu není založena na mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

V souladu se záměřením projektu budou do realizace aktivit zapojeny uvedené cílové skupiny: 1. Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci osob 2. Zadavatelé sociálních služeb