Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt "Zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OP LZZ 2008-2015" je připraven za účelem naplnění obligatorních požadavků ES na řádný průběh implementace OP LZZ po celé programové období. Projekt "EVALUACE 2008-2015" vychází z evaluačního plánu, který společně vypracovala, projednala a schválila Pracovní skupina pro evaluace působící pod monitorovacími výbory čtyř operačních programů CIP EQUAL, JPD 3, OP RLZ a OP LZZ.

Hlavními cíli projektu jsou mj.: * Posoudit a zajistit řádný průběh implementace * Přispět k tomu, aby program dosáhl svých předem stanovených cílů s důrazem na věcné plnění * Posoudit relevanci, účelnost, účinnost, úspornost udržitelnost a dopady programu * Přispět k tvorbě nového programu * Poskytnout zpětnou vazbu implementačním subjektům i uživatelům programu * Posoudit slabá místa, rizika, úspěchy a silná místa programu * Porozumět, prověřit a zvýšit výstupy, výsledky a dopady programu a jeho aktivit * Zvýšit účinnost implementačních mechanismů * Posílit absorbční kapacitu programu a implementačních subjektů * Posílit partnerství mezi implementačními subjekty
n/a
Indikativní návod pro evaluace v průběhu programového období 2007-2013 poskytuje Pracovní dokument č. 5 DG REGIO a DG EMPL. Nařízení Rady i metodické dokumenty Evropské komise rozlišují základní formy evaluací na evaluace strategické a evaluace operační. Strategické i operační evalauce tvoří jeden celek průběžného hodnocení a měly by se vzájemně vhodně tématicky doplňovat. Strategické evaluace se zaměří zejména na vývoj operačních programů ve vztahu k prioritám ES a prioritám ČR. Operační evaluace lze rozdělit z časového hlediska na evaluace ad hoc a evaluace pravidelné. Obsahové zaměření tématických evaluací bude vycházet z potřeb vnitřního a/nebo vnějšího prostředí operačního programu.
Z klíčových aktivit a podaktivit projektu vycházejí evaluační zprávy, které jsou publikovány na stránkách www.esfcr.cz v rubrice Evaluace. Na základě evaluačních zpráv je zpracován "Plán realizace evaluačních doporučení", který shrnuje výstupy evaluací, tzn. doporučení na úpravy věcného zaměření implementace programu. Výsledkem je pak realizace evaluačních doporučení a jejich zapracování do programové dokumentace.
n/a

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Řídící orgán Monitorovací výbor Zprostředkující subjekty Interní audit