Veřejný detail projektu

Informace o projektu

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., právní nástupce (ONCR) je dceřinou společností koncernu ON Semiconductor. Zabývá se výrobou materiálů pro polovodičovou techniku a výrobou čipů a je jedinou společností tohoto zaměření v ČR.

 

Polovodičový průmysl je specifický rychlým vývojem a vysokými nároky na inovace a nové technologické postupy - sem proto budou směřovat hlavní aktivity projektu. Do rožnovské ONCR se častopřesouvají výrobní programy z ostatních míst korporace. Je třeba udržet si roli lokality, v níž je zajištěna kvalita a schopnost přebírat úkoly související se zaváděním nových zařízení a postupů do výroby. Chceme udržet ideální prostředí pro dlouhodobé záměry korporace, a to zejm. zajištěním odpovídajícího vzdělávání a stálou rekvalifikací. V opačném případě se může stát, že korporace vybere pro své další výrobní plány jinou mimoevropskou lokalitu.

 

Na základě analýzy potřeb společnosti a plánovaných technologických změn byly

stanoveny priority vzdělávání a rekvalifikace v těchto oblastech (KA):

1. Vzdělávání pracovníků údržby pro servis nově instalovaných zařízení

2. Vzdělávání procesního a produktového inženýringu výroby křemíkových desek a čipů

3. Vzdělávání středního managementu a operátorů ve výrobě na nové technologie

4. Vzdělávání výzkumných a vývojových pracovníků

 

Rekvalifikovaní pracovníci z úvodních fází projektu budou dále figurovat jako školitelé a předávat získané znalosti kolegům. Jedná se o unikátní technologické postupy a celý projekt je nastaven na míru pro potřeby korporace. Školení tak musí provádět experti se specifickými zkušenostmi z dané oblasti. Definováno je 22 modulů 100% specifického vzdělávání, většinou budou realizovány interně experty mateřské společnosti, v menší míře externími dodavateli unikátních technologických zařízení. Po vyškolení interních lektorů budou vybraná školení realizována interně.

Cílem je zvýšit konkurence schopnost společnosti proti mimoevropským výrobním společnostem koncernu. Je třeba: 1)zajistit rozšíření kvalifikace a vybavit zaměstnance specifickými znalostmi pro zavádění nových technologií, tj.instalaci a servis transferovaných zařízení a implementaci technologických postupů 2)seznámit zaměstnance s komplexními podmínkami specifických technologií a zařízení přímo v místě jejich aktuálního užívání (i v zahraničí), nebo naopak pozvat zahraniční experty do Rožnova k zaškolení v místě realizace změn. 3)vytvořit účinné nástroje předávání specifických znalostí a knowhow zaměstnancům výroby křemíku a čipů.
Fáze 1 – technologická zařízení, požadavky na nové produkty a vývoj V této fázi projektu dojde a) K rozšíření kvalifikace v oblasti údržby a servisu nově instalovaných zařízení pro nové technologické postupy zaváděné do výroby b) K zahájení školení specifických požadavků pro nové produkty v oblasti výroby křemíkových desek c) K realizaci aktivit ve vzdělávání výzkumných a vývojových pracovníků Školení proběhnou jak ve spolupráci s externími dodavateli (přičemž tyto moduly budou připraveny na míru pro potřeby společnosti ON Semiconductor), tak ve spolupráci s mateřskou společností, jejíž zaměstnanci vyškolí pracovníky ONCR. Některá školení proběhnou v Rožnově, jiná je budou organizována v jiných lokacích mateřské společnosti. Fáze 2 – Školení pracovníků procesního a produktového inženýringu výroby křemíkových desek a čipů Pokračování školení a organizace vzdělávacích aktivit v oblasti procesního a produktového inženýringu zejména formou školení budoucích interních lektorů v mimoevropských výrobních závodech mateřské společnosti pro jednotlivé specifické výrobní a technologické kroky Fáze 3 – rožšíření znalostí a školení zaměstnanců z výroby. Přenesení znalostí získaných při implementaci nových technologických postupů na tým středního managementu a operátorů výrobního týmu zejména formou interních školení.
Zvládnutí nových polovodičových technologií a poznání specifik jejich transferu a nasazení v mezinárodní korporaci je nutnou podmínkou pro obhájení jeho postavení v rámci korporace a udržení stávajících pracovních míst. Zároveň budou nabytím nových poznatků splněny požadavky korporace podmiňující další rozvoj činností a nárůst pracovních míst v rožnovské lokalitě. Díky podpoře projektu ze zdrojů OP LZZ bude možné realizovat všechny potřebné aktivity, a to i ty, které by byly vzhledem k finanční náročnosti realizované jen v menším rozsahu či nahrazeny samostudiem a zdlouhavým získáváním informací z jiných zdrojů. Z prostředků projektu bude financováno vyslání vybraných specialistů a budoucích interních lektorů do zahraničí, například do sídel dalších výrobních závodů korporace ON Semiconductor v USA i Asii, kde se budou přímo na místě seznamovat s principy nasazení a podpory nových zařízení a technologií. Projekt rovněž umožní příjezd zahraničních expertů, ať již mateřské firmy nebo externích dodavatelů do Rožnova a proškolení cílových skupin ve specifických oblastech klíčových aktivit. V souladu s výzvou dojde realizací projektu ke zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Naplněním cílů projektu prokážeme oprávněnost rozhodnutí korporace inovovat a rozšířit výrobní program v Rožnově směrem k produktům využívajícím nové technologické postupy. Vedení koncernu tak nebude mít důvod přesouvat další rozvojové záměry do výrobních závodů korporace v jiných mimoevropských lokalitách.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci výroby čipů a výroby křemíku korporace ON Semiconductor v Rožnově p. R., stávající, případně i nově příchozí v průběhu realizace projektu. Zapojeni budou jako účastníci vzdělávacích modulů. Půjde o 500 operátorů ve výrobě čipů, 308 pracovníků servisu a technologických skupin a 13 výzkumných a vývojových pracovníků (R&D).