Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Předložení projektu reaguje na statisticky rostoucí nezaměstnanost cílové skupiny(CS) v Jihočeském kraji, zejména v regionu Tábor - sídla žadatele, jak vyplývá z přiložené analýzy. V současné době v kraji není příliš zařízení a služeb, které by CS komplexně pomáhaly překlenout tzv. kritické období, především ztrátu motivace, a pomohly jim najít své místo ve společnosti a na trhu práce. Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti CS, kterou tvoří osoby starších 50 let, které jsou sociálně vyloučeny nebo ohroženy sociálním vyloučením. Každý z účastníků musí kromě omezení věkem překonávat další překážky (dlouhodobá nezaměstnanost - delší jak 6 měsíců, nízká nebo nevhodná kvalifikace, špatná dopravní obslužnost - obyvatel venkova, cítí se ve své stávající práci ohrožen, že bude z důvodu restrukturalizace organizace propuštěn). Do projektu bude zapojeno 12 osob. Projekt svým obsahem a strukturou jednotlivých vzdělávacích aktivit přispěje CS k rozvoji vlastních kompetencí a motivace k získání odborného vzdělání, a tím k lepší možnosti zapojení na trhu práce. Jedná se o propojení motivačního, vzdělávacího a poradenského programu, kde hlavními nástroji a aktivitami jsou: motivační kurz a monitoring trhu práce, bilanční a ergodiagnostika, individuální podpora a poradenství, rekvalifikace, tvorba nových pracovních míst a umístění na volná pracovní místa se mzdovým příspěvkem. Součástí projektu jsou i doprovodná opatření (proplácení jízdného, poplatek za lékařské potvrzení). Přínosem je začlenění CS na trh práce vedoucí k pocitu větší sounáležitosti s ostatními, zvýšení kupní síly, úspora v sociálním systému, zvýšení vzdělanosti, prevence sociálně patologických jevů. Členové realizačníhotýmu z řad pracovníků žadatele mají dlouholeté zkušenosti s řízením již realizovaných projektů zaměřených na CS, dále spoluprací s ÚP jako realizátoři rekvalifikací. Klíčové aktivity bude částečně zajišťovat žadatel projektu a částečně budou realizovány formou nákupu služeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob starších 50 let ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, prostřednictvím komplexního programu motivace a aktivizace k následujícím cílům: - odstraňování překážek při vstupu na trh práce - správné nasměrování účastníků projektu - zvýšení motivace k uplatnění se na trhu práce prostřednictvím přímé podpory - diagnostikování vybraných osob z CS - získání nových vědomostí a dovedností účastníků projektu - zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti osob z CS - úspěšné nalezení a udržení si zaměstnání - získání pracovních návyků a praxe v nově vytvořených a zprostředkovaných pracovních místech - zlepšení sociální situace osob z CS - podpora zaměstnavatelů při vytvoření pracovních míst.
Projekt nemá partnery
Průběh projektu je dán klíčovými aktivitami: - Oslovení a výběr účastníků - Individuální podpora a poradenství - Motivační kurz - Bilanční diagnostika a ergodiagnostika - Rekvalifikační kurzy - Monitoring trhu práce - Uplatnění účastníků projektu na trhu práce - Doprovodná opatření
Do počtu nově vytvořených pracovních míst budou započítáni účastníci KA Uplatnění na trhu práce - umístění rekvalifikovaných osob na trh práce. 4 nová pracovní místa u žadatele: - školník/školnice č.1, 12 měsíců, plný úvazek - školník/školnice č.2, 12 měsíců, plný úvazek - správce/kyně učebny energetiky, 12 měsíců, 1/2 úvazek - správce/kyně učebny robotiky, 12 měsíců, 1/2 úvazek - správce/kyně učebny tech.dovedností, 12 měsíců, 1/2 úvazek - správce/kyně učebny 3D technologií, 12 měsíců, 1/2 úvazek 3 nová pracovní místa zprostředkovaná u dalšího zaměstnavatele: - zámečník/montér, 6 měsíců, plný úvazek - údržbář/svářeč, 6 měsíců, plný úvazek - modelář, 6 měsíců, plný úvazek Do počtu podpořených osob budou započítáni účastníci jednotlivých aktivit projektu z CS, kteří přijmou následující podpory projektu - počet 12. V projektu bude podpořená 1 organizace - příjemce projektu Do počtu úspěšných absolventů kurzů budou započítáni účastníci jednotlivých rekvalifikačních kurzů z cílové skupiny, kteří úspěšně zakončí rekvalifikaci zkouškou v rámci KA č.5 Rekvalifikační kurzy. Úspěšné absolvování některého rekvalifikačního kurzu se předpokládá u 12 osob z cílové skupiny, někteří absolvují více kurzů.
Mezinárodní spolupráce není plánovaná.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

CS tvoří osoby starších 50 let, které jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny nejen věkem, ale musí překonávat další překážky - nevhodná nebo nízká kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost (více jak 6 měsíců), opakovaná nezaměstnanost během krátké doby, pocit ohrožení propuštění ve stávající práci z důvodu restrukturalizace organizace, špatná dopravní obslužnost - obyvatelé venkova. Zapojení CS do projektu bude probíhat ve dvou bězích, a to několika způsoby: 1. výběr účastníků z vlastní databáze 2. spoluprací s firmami, které mají ve své databázi zájemce o zaměstnání 3. spoluprací s ÚP, kde umístíme pozvánky na motivační setkání s klienty 4. volným náborem pomocí inzerce a poskytováním informací soc.partnerům. CS bude z okresu Tábor, kde je jedna z nejvyšších nezaměstnaností v kraji (viz Analýza). Oslovená CS bude pozvána na úvodní informační schůzku, která se bude konat vždy v sídle žadatele, dozví se o výhodách projektu (proč se zúčastnit), a co absolvováním získají. Výstupem setkání je podpis dohody o vstupu do projektu (KA1). Do projektu bude zapojeno12 klientů. Motivačního kurzu se zúčastní 12 klientů. Všem bude vypracován individuální plán a poskytnuta po celou dobu indiv.podpora a odborné poradenství (KA2). Bilanční diagnostiku absolvuje 6 účastníků a ergodiagnostiku také 6 účastníků (KA4). Průběžně bude prováděno mapování situace na TP a získání relevantních informací pro účastníky projektu (KA6). KA 5 - rekvalifikační kurzy budou klienti absolvovat na základě vlastního výběru nebo dle výsledků diagnostiky. Předpokládaný počet zapojených klientů do rekvalifikací je 12, z toho úspěšných absolventů je 12. V rámci KA 7 ředpokládáme uplatnění 9 osob na 6 nových pracovních místech u žadatele a 3 nových PM zprostředkovaných u dalších zaměstnavatelů. Na všechna PM budou poskytnuty mzdové příspěvky. Během celého projektu budou účastníkům poskytována doprovodná opatření (KA8) - příspěvek na dopravu a lékařské potvrzení.