Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

MSK vykonává zřizovatelské funkce vůči 229 příspěvk. organizacím (k 1. 1. 2014 se počet mění na 226) v oblasti školství, soc. věcí, zdravotnictví, kultury a dopravy. V závislosti na typu a velikosti představuje každá taková organizace specifické prostředí s odlišným vnímáním správně nastaveného vnitřního řídicího a kontrolního systému, který však nemusí být vždy nastaven přiměřeně, účinně a efektivně. Nedostatky či neefektivita nastavení je v těchto případech zpravidla konstatována až následně na základě výsledků kontroly. Účelem hodnocení fungování a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrol. systému je stanovení cílů na systém v závislosti na povaze, složitosti a rizicích v konkrétním prostředí.

 

V rámci výkonu zřizovatelských funkcí je KÚ mimo jiné prováděna kontrolní činnost krajem zřízených příspěvk. organizací. Tuto kontrolní činnost provádějí jak odvětvové odbory, tak odbor kontroly a interního auditu, který v rámci následných veřejnosprávních kontrol ověřuje zejména přiměřenost a účinnost nastavení vnitřního kontrol. systému v těchto organizacích. Systém řízení a kontroly při nakládání s veř. prostředky a při správě těchto prostředků tvoří administrativní a finanční kontrolní mechanismy zavedené a provozované v odpovědnosti managementu. Obsahuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti administrativního rozhodování při přijímání cílů a jejich vlastní realizaci v procesu zajišťování veřejné správy.

 

Jednou z priorit MSK je funkční a efektivní výkon zřizovatelských funkcí. Důvodem realizace projektu je potřeba zkvalitnění nastavených řídicích a kontrol. systémů a snížení rizika nesprávného nakládání s veř. prostředky příspěvk. organizacemi kraje. Současně s tím dojde k zavedení prvků vnitřního řídicího a kontrol. systému podle metodiky COSO (tzv. Modelu COSO ERM II. (COSO = Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) definované v rámci koncepce PIFC (Public Internal Financial Control) Evropskou komisí jako standard finanč. řízení.

 

Cílem projektu je vytvoření systémového přístupu k řízení příspěvkových organizací ze strany zřizovatele, který přesným vymezením pravomocí, kompetencí a odpovědnosti přispěje k efektivnímu nastavení řídicích a kontrolních procesů v jednotlivých příspěvkových organizacích a prováže je s jednotlivými činnosti realizovanými zřizovatelem. Tím bude zkvalitněn výkon zřizovatelských funkcí a bude kladen větší důraz na preventivní (průběžnou) formu řízení. Současně bude sníženo riziko nehospodárného, neúčelného či neefektivního nakládání s veřejnými prostředky příspěvkovými organizacemi, čímž dojde ke zlepšení kvality veřejných služeb poskytovaných krajem.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci