Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Současný stav vzdělávání ve společnosti je nyní založen jednak na školeních, které vyplývají ze zákonných povinností zaměstnavatele, tak také na nabídce nadstandardního vzdělávání formou dodavatelských kurzů a seminářů. Dlouhodobým sledováním byla identifikována potřeba systematického vzdělávání zaměstnanců firmy v oblastech odborných znalostí, jazykových kurzů a klíčových kompetencí, které jsou přímo spojeny s pracovní pozicí, kterou tito zaměstnanci vykonávají.

Co se týče plánu vzdělávání, ten je nyní nastaven pouze operativně - všechny vzdělávací aktivity se plánují dle individuálních aktuálních potřeb zaměstnanců pro jejich pracovní výkon, a společnost řeší vzniklé potřeby dle svých aktuálních finančních možností. Nejedná se o ucelený a komplexní přístup, který má napomáhat adaptabilitě zaměstnanců v rámci zavádění nových pracovních postupů, systémů, nároků atd.

Cílem projektu a jeho základní potřeba pro organizaci spočívá v zavedení nového systému vzdělávání zaměstnanců společnosti, který bude spočívat v dlouhodobém plánování vzdělávacích aktivit ve společnosti se zaměřením na odborné kurzy, které přímo zvyšují kvalifikaci v problematice, kterou daný zaměstnanec vykonává. Zavedení takovéhoto systému vzdělávání žadateli nejen poskytne kontinuální péči o zaměstnance v oblasti zvyšování jejich kvalifikace, ale také díky kvalitněji a rychleji odvedené práci zvýší výkon společnosti, odbornost poskytovaných služeb a zefektivní podnikové procesy.

Toto vše bude mít pozitivní dopad na konkurenceschopnost společnosti na relevantním trhu a na její úspěch v porovnání s ostatními společnostmi obdobného zaměření.

Posledním důvodem realizace projektu je možnost zlepšení přístupu společnosti k problematice rovných příležitostí. I když v současné době vedení společnosti principy rovných příležitostí akceptuje a vychází jim vstříc, dojde díky realizaci projektu k implementaci těchto přístupů do interních dokumentů.

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy CN Resources International (CZ) s.r.o., prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Mezi dílčí cíle patří: - rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců společnosti formou realizace odborných, jazykových a doplňkových kurzů - rozvoj a implementace problematiky rovných příležitostí do interních směrnic společnosti formou implementace Manuálu rovných příležitostí a s pomocí zapojení odborného pracovníka (Gender specialisty) do realizace projektu a do jeho poprojektové fáze; - vytvoření funkčního a dlouhodobě efektivního systému vzdělávání zaměstnanců formou vytvoření podnikového vzdělávacího programu pro zaměstnance na dobu 3 let.
Projekt nemá partnery.
Počet podpořených osob celkem - 19 Jedná se o počet osob, které se zúčastní vzdělávacích aktivit v rámci projektu. Počet úspěšných absolventů kurzů celkem - 136 Jedná se o počet osob, kteří úspěšně absolvují a ukončí vzdělávací aktivity v rámci projektu - obdrží certifikát o úspěšném zakončení kurzu. Úspěšnost je stanovena na 90 % (150 x 0,9 = 136 úspěšných absolventů). Důvodem stanovení takovéto úspěšnosti je eliminace rizik případné absence zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách způsobené nemocí či pracovním vytížení. Počet nově vytvořených produktů - 2 Jedná se o nově vytvořený manuál přístupu organizace v oblasti rovných příležitostí mužů a žen. Další inovativní produkt bude vytvořený vzdělávací program pro společnost, který bude vycházet z komplexního hodnocení existujících vzdělávacích aktivit. Během školení se bude sledovat účelnost a efektivnost vzdělávání zapojených cílových skupin. Výstupem bude Strategická závěrečná zpráva, která bude obsahovat podnikový vzdělávací program pro dlouhodobé plánování dalšího vzdělávání zaměstnanců na období 3 let po ukončení realizace projektu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Do projektu spadá specifická cílová skupina - zaměstnanci. V rámci realizace projektu se řadí do této cílové skupiny zaměstnanci společnosti CN Resources International (CZ) s.r.o. z pobočky ve Zlíně, v celkovém počtu 19 osob. Společnost kladně přistupuje k problematice rovných příležitostí, zaměstnává jak osoby středního věku, tak také osoby, kterým se klade na trhu práce zvýšená pozornost. Přesněji se jedná o osoby mladší, do věku 25 let, a také osoby v předdůchodovém věku (50 let a více). Tyto osoby budou do projektu zařazeny v rámci jednotlivých odborných vzdělávacích aktivit. Vybraným zaměstnancům spadajících do skupiny 50+ bude (na žádost vedení společnosti) věnována ze strany dodavatelů kurzů zvýšená pozornost, a to jak v rámci samotného vzdělávání, tak během následné evaluace hodnotící přínosnost aktivity pro daného zaměstnance. Zapojení cílové skupiny ve věku 50+ koresponduje s opatřením "Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (EY 2012). V boji s touto problematikou bude v projektu přispívat také "Manuál rovných příležitostí".