Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je realizován v rámci programu EDUCA, který je součástí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vysoká odbornost lidských zdrojů patří k jednomu ze základních pilířů strategického plánu rozvoje společnosti VF, a.s.

V rámci projektu jsou vzdělávací aktivity rozděleny do následujících 9 klíčových aktivit:

1) Zlepšení dovedností v oblasti metrologie

2) Spektrometrické systémy a jejich aplikace v produktech VF

3) Zvýšení poznatků v oblasti dozimetrie

4) Zvýšení poznatků v oblasti monitorovacích systémů jaderných zařízení

5) Aplikace principů radiační ochrany pro produkty a služby realizované VF

6) Zlepšení detekce ionizujícího záření v produktech VF

7) Zvýšení odborných znalostí v oblasti progresivních produktů výrobního portfolia

8) Aplikace poznatků radiologické fyziky v činnostech radiační kontroly a ochrany VF ve zdravotnictví

9) Zlepšení dovedností a znalostí v oblasti SW a IT procesů

Vzdělávací aktivity jsou realizovány převážně v prostorách Školicího střediska VF, a.s. a jsou zabezpečovány týmem odborných interních a externích lektorů.

Cílem projektu je prostřednictvím vysoce odborného vzdělávání zvýšit úroveň kvalifikace a profesních znalostí našich zaměstnanců a v konečném důsledku zvýšit konkurenceschopnost naší firmy na trhu. Hlavními očekávanými přínosy projektu jsou především zvýšení kvalifikační úrovně a zkvalitnění a zefektivnění práce ve VF, a.s.
Projekt nemá partnery.
Realizace vzdělávacích aktivit probíhá převážně v prostorách vlastního školicího střediska na adrese Svitavská 588, 679 21 Černá Hora, pouze plánovaná školení v oblasti IT a SW proběhnou pravděpodobně v externích zařízeních dodavatele kurzů. Lektory jsou specialisté na příslušnou problematiku z řad vlastních kmenových zaměstnanců i externích expertů z vysokoškolských pracovišť, státních institucí apod.
Očekávaným výsledkem projektu je poskytnout zaměstnancům a zaměstnankyním vysoce odborné (specifické) vzdělávání, které vyplývá z jejich aktuálních vzdělávacích potřeb. Bez dalšího získávání nových poznatků z oboru a prohlubování vysoce odborných znalostí našich zaměstnanců bychom nemohli rozvíjet naši výzkumnou a vývojovou činnost, reagovat na náročné požadavky zákazníků z oblasti energetiky, úložišť odpadu, vývojových zařízení, zdravotnictví aj. , ucházet se o významné zakázky v těchto oborech. Pro realizaci ýznamných dodávek jsou zásadní vysoce odborné znalosti a dovednosti našich zaměstnanců, jejich vysoká kvalifikace a vysoká odbornost, k jejichž získání přispěje právě realizace tohoto projektu.
V rámci projektu není uplatněna mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu projektu představují zaměstnanci a zaměstnankyně společnosti VF, a.s. Zaměstnanci/zaměstnankyně polečnosti se do projektu zapojí jednak prostřednictvím účasti na realizovaných vzdělávacích aktivitách a dále členové realizačního týmu v podobě řízení a koordinace celého projektu.