Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Smyslem projektu je napomoci níže uvedeným cílovým skupinám osob se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a umožnit jim návrat na trh práce.V rámci projektu budou podpořeny následující soc.služby: Podpora samostatného bydlení             Azylové domy Domy na půl cestyIntervenční centra Nízkoprahová denní centraNízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi        Sociálně terapeutické dílny Terénní programy

 

 Cílové skupiny projektu:

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Děti, mládež a mladší dospělí
 • Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
 • Imigranti a azylanti
 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • Osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody
 • Oběti trestné činnosti
 • Oběti domácího násilí
 • Oběti komerčně zneužívané
 • Osoby pečující o osobu blízkou

   

   

  Garantem projektu je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje, který zajišťuje veškerou administraci projektu a realizaci klíčových aktivit projektu.

Hlavím cílem projektu je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Jihočeského kraje. Projekt vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu