Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit sociální začleňování osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením zvyšováním dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Cíl bude naplněn prostřednictvím odborného vzdělávání a zvyšování profesní úrovně min. 101 zaměstnanců Domova seniorů Havířov, jejímž specifikem je, že poskytuje nejen služby dvou domovů pro seniory, ale plní také specifické poslání tzv. domova se zvláštním režimem,který je přizpůsoben potřebám klientů s chronickým duševním onemocněním a se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demencí.

 

Odborné vzdělávání zaměstnanců ve 38 typových akreditovaných kurzech (šitých na míru) potřebám organizace na základě analýzy vzdělávacích potřeb v maximální míře pokryje během 2 let realizace projektu vzdělávací potřeby zaměstnanců a přispěje ke zvýšení jejich profesní kvalifikace. Díky rozšíření odborných znalostí a dovedností dle požadavků Zákona o sociálních službách, posílení motivace a rozvoji měkkých dovedností budou moci lépe rozeznat potřeby klientů a reagovat na ně, čímž přispějí ke zkvalitnění života seniorů a jejich integraci do společnosti. Vzdělávání bude probíhat s cílem pomoci klientům prožít důstojné stáří a dále zlepšit kvalitu služeb domova.

 

Klíčové aktivity projektu:

 

KA1 Realizace akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, vč. odborných stáží pro pracovníky domova se zvláštním režimem

 

KA2 Realizace akreditovaných kurzů a vzdělávání pro vedoucí pracovníky

 

KA3 Řízení a administrace projektu

 

KA4 Monitorování, hodnocení projektu, závěrečná evaluace a doporučení

Strategickým cílem projektu je podpořit sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením zvyšováním dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Strategický cíl bude dosažen prostřednictvím naplnění specifického cíle projektu. Tím je odborné vzdělávání a zvyšování profesní úrovně 101 zaměstnanců Domova seniorů Havířov, jehož specifikem je, že poskytuje nejen služby 2 domovů pro seniory, ale plní také specifické poslání domova se zvláštním režimem (přizpůsoben specifickým potřebám klientů s chronickým duševním onemocněním a různými typy demencí).
Občanské sdružení Edukana
Projekt byl zahájen 1. 9. 2013 a doposud byly realizovány přípravné práce související s výběrem dodavatele/dodavatelů vzdělávání.
V rámci projektu jsou plánovány tyto výsledky: - 101 podpořených osob - pracovníků přímé obslužné péče, pracovníků sociálních služeb, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků - 860 absolventů akreditovaných kurzů - Praktický průvodce kurzy a stážemi - Ověření nového systému vzdělávání, vč. nastavení procesů a měření efektivity
Mezinárodní spolupráce není součástí projektu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu je 101 zaměstnanci Domova seniorů Havířov, z toho: - 12 vedoucích pracovníků - 89 odborných pracovníků zařazených na jednotlivých pozicích pracovníků v sociálních službách (celkem 82) a sociálních pracovníků (celkem 7).