Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení postavení osob s těžkým zrakovým postižením na trhu práce prostřednictvím změny v systému poskytování služby sociální rehabilitace, přesněji komplexní podpory v rámci pracovní rehabilitace, konkrétně nahrazením pracovní praxe realizované s pomocí pracovního asistenta za praxi s pomocí tzv. vzdáleného (remote asistenta). Toto řešení v praxi přinese kromě zlepšení postavení osob se zr. pos. na trhu práce související s jejich větší samostatností a nezávislostí, která se odrazí i na vnímání těchto osob většinovou společností a příp. zaměstnavateli, také úspory v čerpání veřejných zdrojů. Proti stávajícímu přístupu je předkládané řešení levnější a také více podporuje principy empowermentu, neboť z celého systému komplexní pracovní podpory vyřazuje fyzickou přítomnost asistentů na pracovišti, kteří v případě osob s těžkým zrakovým postižením méně či více deformují vztahy na pracovišti (jednak mezi zaměstnanci a jednak mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem) a do značné míry snižují nezávislost těžce zrakově postižených osob.

Hlavním cílem projektu je zlepšení postavení osob se zrakovým postižením na trhu práce tím, že se trvale sníží administrativní a finanční zátěž související s komplexní podporou v rámci pracovní rehabilitace. Konkrétně se jedná o částečné příp. úplné nahrazení pracovní pozice osobního pracovního asistenta za tzv.remote (vzdáleného) asistenta. Důsledkem bude výrazné snížení nároků na veřejné zdroje a to: - úsporou mzdy pracovního asistenta (nyní 1 asistent na 1 zrakově postiženou osobu, po zavedení remote asistenta bude 1 pro více osob; - zvýšením samostatnosti zrakově postižených osob v zaměstnání a tím zlepšením jejich postavení na trhu práce.
Do projektu nejsou zapojeni partneři.
V první fázi projektu bude zřízeno centrum vzdálené asistence a navigace pro nevidomé osoby, kde budou k dispozici proškolení asistenti-navigátoři. Ti budou zpracovávat požadavky těžce zrakově postižených osob zasílané ve formě videosouborů prostřednictvím mobilních telefonů. V této fázi projektu budou proškoleni asistenti-navigátoři i účastníci projektu v používání aplikací v zařízeních iPhone, iPad, SmartPhone a účastníci projektu budou také proškoleni v jednoduchých administrativních činnostech. V další fázi projektu se pak bude hodnotit míra náhrady živého asistenta za vzdáleného asistenta v pracovní praxi, kterou absolvují účastníci projektu na pracovištích příjemce dotace, a také subjektivní hodnocení postavení na trhu práce ve vztahu k pracovní praxi realizované za pomoci živého asistenta.
Výsledkem projektu bude inovace služby sociální rehabilitace, konkrétně komplexní pracovní podpory, a to v části, která dlouhodobě selhává - v pracovní praxi, a zároveň také úspora veřejných zdrojů.
Projekt není realizován v rámci mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou osoby s těžkým zrakovým postižením od 18 do 65 let.