Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Projekt je zaměřen na další odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti MAFRA, a.s. systémového charakteru. Hlavním cílem projektu je na základě identifikovaných potřeb žadatele vytvořit systémovou koncepci vzdělávání a rozšířit a doplnit klíčové kompetence zaměstnanců v oblasti moderních technologií, rozvoje řízení lidských zdrojů.Dynamický vývoj moderních technologií staví vydavatelské domy ve světě i v ČR před stále nové výzvy; je potřeba flexibilně inovovat produkty a obchodní modely, sledovat neustále měnící se internetové trendy a s tím souvisí stále se zvyšující a měnící se nároky na kvalifikaci a kompetence zaměstnanců mediálních společností.Mezi identifikované problémové okruhy patří především odborné vzdělávání pozic s důrazem na technologické změny v oblasti mediálního trhu, a to v regionálních odděleních redakce, inzerce a distribuce. Realizací vzdělávacích aktivit prostřednictvím komplexního a systémového vzdělávánízaměstnanců žadatele dojde k naplnění hlavního cíle projektu. Aktivity spadají do kategorie především obecného odborného vzdělávání a jsou členěny do logických bloků pro konkrétní skupiny zaměstnanců na základě ověřených potřeb zaměstnavatelem. Dalším profesním vzděláváním dojde ke zlepšení postavení zaměstnanců nejen vzhledem k současnému zaměstnavateli, ale obecně na trhu práce v regionu. Plánované aktivity budou realizovány jak interně (interní lektoři), tak externě (nákup služeb). Projekt je inovativní rozsáhlým zapojením interních lektorů do realizace vzdělávání, přímou zpětnou vazbou účastníků, důrazem na nový prostor v oblasti internetu a komplexností řešení, které bude podporovat rozvoj interních systémů řízení LZ v regionech.Do projektu bude zapojeno 185 zaměstnanců žadatele. Vzdělávání bude zaměřeno jak na řadové zaměstnance, tak management. Zvláštní důraz bude kladen na specif. skupiny zaměstnanců do 25 a nad 50 let, které budou součástí cílové skupiny projektu.

 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím změny systému rozvoje lidských zdrojů společnosti přispět ke zlepšení tohoto systému a ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím rozvoje klíčových dovedností a znalostí. Jednotlivá školení podpoří výkon pracovníků a přispějí k jejich dalšímu profesnímu rozvoji. Vzhledem k neustálým ekonomickým a strukturálním změnám realizace projektu přispěje k lepší adaptabilitě zaměstnanců. Projekt rovněž přispěje k naplnění dalších dílčích cílů, především pak ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Zlepšení jejího postavení na trhu je nezbytným předpokladem k budoucí prosperitě firmy i jednotlivých zaměstnanců. Dalším profesním vzděláváním dojde ke zlepšení postavení zaměstnanců nejen vzhledem k současnému zaměstnavateli, ale obecně na trhu práce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

zaměstnanci, kteří mají převažující místo výkonu práce mimo území hlav. města Prahy