Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Klíčové aktivity:

01 Proškolení týmu techniků ve fungování managementu motoru

-na základě analýzy silných a slabých stránek týmu techniků bude realizováno jejich proškolení v celkem 8 klíčových tématech managementu motoru.

02 Vytvoření interního lektorského týmu, metodik interního školení techniků a pilotní realizace kurzů

- na základě vyhodnocení potenciálu a zkušeností techniků bude sestaven tým interních lektorů, který bude proškolen v lektorských dovednostech zaměřených na vzdělávání dospělých, přípravu vzdělávacích materiálů a dovedností pro samotnou realizaci vzdělávacích jednotek.

03 Opatření na podporu problematiky rovných příležitostí mužů a žen

- studium generové problematiky, zpracování statistiky a poptávky po flexibilních formách práce

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a adaptability zaměstnanců v oboru alternativních pohonů vozidel prostřednictvím systému vzdělávání. Specifickým cílem je: 1)proškolit technické pracovníky v komplexní problematice fungování motorů a jejich diagnostiky na účelem zajištění společného odborného kvalitativního standardu diagnostiky a montáží. 2)vytvořit tým interních lektorů a metodiky interního vzdělávání v oblasti technologie přestaveb na alternativní pohony pro zajištění vysoké odborné úrovně techniků. Její pilotní ověření. 3)zařadit do fungování firmy opatření na podporu rovných příležitostí můžů a žen v přímé vazbě na identifikované potřeby Na základě realizace projektu dojde ke zdokonalení znalostí, vědomostí, dovedností a návyků zaměstnanců, které povedou ke zvýšení a udržení jejich kvalifikace.
Projekt nemá partnera.
Po skončení předkládaného projektu je cílem společnosti i nadále udržet systematičnost a pravidelnost vzdělávání v souladu s vývojem na trhu.
Projekt nepočítá s mezinárodní spoluprácí.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Vzdělávání bude realizováno pro 12 zaměstnanců firmy, převážně technických pracovníků.