Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt zvyšuje kvalitu sociálních služeb: 1. zajišťuje poskytovatelům služeb podporu externích odborníků pro zlepšení dostupnosti a kvality služeb formou jednorázových a dlouhodobých konzultací;2. umožňuje sdílení zkušeností 3. formou dobrovolnictví podporuje spolupráci na místní úrovni pro zlepšení kvality života uživatelů služeb.

Projekt zvyšuje orientaci obyvatel kraje v nabídce dostupnosti služeb:

1.vytváří pro jednotlivé cílové skupiny průvodce jejich životní situací a dostupnými službami, organizuje pro ně besedy a informační setkání;2. zaměřuje se na spolupráci s odborníky z dalších po,máhajících oborů, zejm. zdravotnictví.

Prostřednictvím odborných studií a analýz v oblasti financování a dostupnosti služeb zlepšuje projekt schopnost strategického řízení v oblasti sociálních služeb Královéhradeckého kraje

Rozvíjí spolupráci poskytovatelů a zadavatelů na místní úrovni, zejm. v oblasti obecního plánování a spolupráce s vybranými cílovými skupinami na rozvoji informovanosti v oblasti sociálních služeb;

Cílem projektu je zlepšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Dílčí cíle: - pomoci poskytovatelům při zlepšování kvality a dostupnosti sociálních služeb; - zlepšit orientaci obyvatel Královéhradeckého kraje v nabídce sociálních a navazujících služeb; - podpořit spolupráci zadavatelů a poskytovatelů na místní úrovni ve zlepšování dostupnosti a nabídky sociálních služeb.
Projekt nemá partnera.
Projekt navazuje na předcházející projekt realizovaný Královéhradeckým krajem a pokračuje ve zlepšování dostupnosti a kvality sociálních služeb. Aktivity projektu: 1. Konzultace k rozvoji kvality a dostupnosti sociálních služeb - 140 konzultací 2.Dlouhodobé konzultace k rozvoji kvality sociálních služeb - 15 dlouhodobých konzultací 3.Zlepšení orientace uživatelů v nabídce sociálních služeb - průvodce životními situacemi, besedy, metodika prezentace sociálních služeb, nová krajská cena za přínos v sociálních službách 4.podpora strategického plánování rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji - vytvoření odborných podkladů pro dlouhodobá strategická rozhodnutí v oblasti sociálních služeb 5. Podpora spolupráce zadavatelů a poskytovatelů na místní úrovni. Činnosti zahrnují správní území obce s rozšířenou působností Broumov, jičín, Kostelec nad Orlicí, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou. 6.Sdílení zkušeností a podpora spolupráce mezi zadavateli a poskytovateli - semináře a tvůrčí dílny věnované jednotlivým cílovým skupinám 7. Zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb podporou poskytovatelů při využívání dobrovolníků.
V rámci projektu bude celkem podpořeno 635 osob. Jedná se především o účastníky jednorázových a dlouhodobých konzultací, účastníky besed, oslovené spolupracující odborníky, účastníky semínářů a dobrovolníky. Dále bude vytvořeno 32 nových produktů, kterými budou především různé studie a analýzy materiály sloužící k informovanosti o sociálních službách.
V projektu není mezinárodní spolupráce řešena.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

1. Zadavatelé sociálních služeb - obce, kraj 2. Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám