Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavní cíle projektu:- vznik dvou nových akreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky pečovatelských služeb (soc. prac., prac. v soc. službách) z oblasti práce s osobami s duševním onemocněním a proškolení 72 sociálních pracovníků a 180 pracovníků v sociálních službách novými  vzdělávacími programy,- zvýšení mobility a profesního uplatnění cílové skupiny na trhu práce,- možnost splnění zákonných podmínek pro další vzdělávání pracovníků pečovatelských služeb a především zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb osobám s duševním onemocněním v jejich domácnostech.

Zdůvodnění projektu:

21. března 2014 se v rámci celostátní konference České asociace pečovatelské služby uskutečnilo setkání 42 ředitelů pečovatelských služeb z celé České republiky k tématu dalšího vzdělávání jejich pracovníků. Cílem setkání bylo zjistit, na jaké konkrétní vzdělávací potřeby se ČAPS má v následujícím období zaměřit. Z tohoto setkání jasně vyplynula potřeba věnovat se problematice osob s duševním onemocněním jako jedné z priorit. Důvodem je především značný nárůst uživatelů služeb s tímto typem onemocnění a zcela nedostatečná znalost cílové skupiny pracovníky pečovatelských služeb, z čehož pak vyplývají problémy při realizaci efektivní sociální péče, a to jak na úrovni sociální práce, tak na úrovni přímé obslužné péče. Potřeba nabýt dostatečných kompetencí při jednání s těmito osobami a dobrá znalost této cílové skupiny je jednoznačná. Při nedostatku znalostí a dovedností práce s osobami s duševním onemocněním při přímém setkání s nimi pak dochází k rychlému vyhoření pracovníků a jejich odchodu ze sociální oblasti vůbec. To komplikuje situaci nejen službám samotným, které musí shánět nové odborně způsobilé pracovníky, ale také přímo pracovníkům, kteří se ocitnou na trhu práce v pozici nezaměstnaných s velmi nízkou motivací k další práci s lidmi. 24. a 25.dubna 2014 jsme po dohodě s ředitelkou Pečovatelské služby Ústí nad Labem mohli také prostudovat individuální vzdělávací plány pracovníků této vybrané pečovatelské služby(středně velká služba, problematický kraj s vysokou nezaměstnaností).Jednalo se o vzdělávací plány 20 pracovníků v sociálních službách(pečovatelů/ek) a 2 sociálních pracovníků. Také z těchto dokumentů jasně vyplynula potřeba vzdělávání právě v oblasti komunikace a znalosti problematiky osob s duševním onemocněním. Tím, že vytvoříme programy šité na míru potřebám pečovatelských služeb, umožníme další rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním přímo v jejich přirozeném prostředí domácností.

Předkládaný projekt České asociace pečovatelské služby (ČAPS) je zaměřen na zvýšení kompetencí pracovníků pečovatelských služeb v oblasti práce s osobami s duševním onemocněním (ODO). Vzhledem ke zjištěné potřebě vzdělávání v této oblasti, způsobené nárůstem uživatelů pečovatelských služeb s duševním onemocněním, se projekt zaměří na vznik dvou akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na práci s osobami s duševním onemocněním, a to konkrétně při poskytování pečovatelské služby. Dvoudenní vzdělávací program pro sociální pracovníky bude zaměřen kromě obecných informací o problematice ODO na plánování a hodnocení služeb poskytovaným ODO. Jednodenní vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách bude zaměřen především na efektivní komunikaci s ODO v jejich domácím prostředí a jejím specifikám. Cílem je maximální posílení kompetencí pracovníků pečovatelských služeb, aby se mohli lépe vyrovnat s nárůstem uživatelů služeb s tímto typem onemocnění. Díky nově nabytým znalostem a dovednostem mohou poskytovat kvalitní a specializované sociální služby a umožnit osobám s duševním onemocněním žít běžným způsobem života. Česká asociace pečovatelských služeb bude jako významný vzdělavatel v sociální oblasti spolupracovat s předními odborníky na problematiku osob s duševním onemocněním. Díky tomuto spojení vznikne další kvalitní vzdělávání šité na míru pro naše pracovníky přímo v pečovatelských službách. Ve druhé části projektu proběhne proškolení 90 sociálních pracovníků a 180 pracovníků v sociálních službách nově vzniklými vzdělávacími programy v prvních 6 vybraných krajích ČR. Bude se jednat o kraje, kde má Česká asociace pečovatelské služby nejvíce svých členů (poskytovatelů PS) a o vzdělávání v oblasti ODO projevili největší zájem. Výhodou při nabízení vzdělávacích programů ČAPS je jistota a zkušenost poskytovatelů pečovatelských služeb, že jsme pro ně připravili další kvalitní a efektivní vzdělávání přímo přizpůsobené jejich aktuálním potřebám.
Projekt nemá partnery.
Vytvoření dvou akreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky (říjen 2014 až leden 2015). Realizace vzdělávacích programů (kurzů), postupně v 6 vybraných krajích ČR (únor - září 2015). V každém kraji se bude jednat vždy o 2 jednodenní kurzy pro 15 pracovníků v sociálních službách a dále o jeden dvoudenní kurz pro 12 sociálních pracovníků.
vznik dvou nových akreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky pečovatelských služeb (soc. prac., prac. v soc. službách) z oblasti práce s osobami s duševním onemocněním a proškolení 72 sociálních pracovníků a 180 pracovníků v sociálních službách novými vzdělávacími programy, - zvýšení mobility a profesního uplatnění cílové skupiny na trhu práce, - možnost splnění zákonných podmínek pro další vzdělávání pracovníků pečovatelských služeb a především zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb osobám s duševním onemocněním v jejich domácnostech.
V rámci projektu neplánujeme žádnou mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách především z terénních služeb sociální péče.