Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Předkladatelem projektu je Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Cílovou skupinou projektu jsou osoby do 25 let (včetně mladistvých do 18 let věku) bez kvalifikace či s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou sociálněvyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, s níž má realizátor projektu v rámci své práce mnohaletouzkušenost.Malá motivace cílové skupiny, či neuvědomění si důležitosti vzdělávání vede v životě cílové skupiny k nemožnosti se orientovat na trhu práce, nalézt pracovní uplatnění, i uplatnění v životě celé společnosti.Cílem projektu je zajistit pro cílovou skupinu takové formy vzdělávání a seberozvoje v komplexním programu aktivit, aby byli následně motivováni ke vzdělávání a hledání zaměstnání, čímž by eliminovali problematickéoblasti svého života, pocity izolace a neúspěšnosti. Velký důraz je kladen na poradenskou činnost využívající výhod bilanční diagnostiky, skupinového a individuálního poradenství. Na tento poradenský servis navazujeprofesní vzdělávání ve 3 oblastech, které se v požadavcích cílové skupiny v průzkumném šetření nejvícevyskytovaly. Profesní vzdělávání povede k získání pracovních návyků a lepšímu uplatnění na trhu práce.V rámci realizace projektu bude ve třech etapách podpořeno minimálně 36 osob a vytvořeno 5 nových pracovních úvazků, kde získá pracovní uplatnění na poloviční úvazek v souvislosti s realizací projektu celkem 10 osob.Projekt bude realizován na území města Zlína v délce 18 měsíců, od 1.3.2013 do 31.8.2014.

- Posílení sociální a pracovní integrace osob do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let věku) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, ohrožených sociální vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. - posílení kompetencí při hledání pracovního uplatnění u 36 účastníků - zvýšení míry motivace a aktivizace k získání zaměstnání u 36 účastníků - získání pracovních návyků pro 36 účastníků - zajištění přímého pracovního uplatnění pro 10 účastníků - získání profesního vzdělávání pro 30 podpořených účastníků - komplexní odborné individuální poradenství pro 36 účastníků - posílení eliminace sociálního vyloučení u 36 účastníků
Klíčové aktivity projektu: - Příprava a vytváření zázemí realizace projektu - Výběr účastníků projektu - Poradenská činnost - Neprofesní poradenský program - Profesní vzdělávání - Individuální terénní poradenství účastníkům - Pracovní exkurze účastníků v organizacích či zařízeních - Podpora vzniku nových pracovních míst - Reporting a monitoring projektu - Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu
V rámci projektu bude podpořeno celkem 36 osob. V rámci realizace projektu bude vytvořeno celkem 5 nově vytvořených úvazků, tj. celkem bude podpořeno a získá nové pracovní uplatnění 10 osob na poloviční úvazek.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou osoby do 25 let (včetně mladistvých do 18 let věku) bez kvalifikace či s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.