Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále SPOD) v souladu se standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, což je soubor kritérií nezbytných pro kvalitní výkon této agendy.

Prvním cílem je naplnění minimálního personálního standardu, tzn. přijetí nových zaměstnanců. Budou přijati dva noví zaměstnanci na plný úvazek, kteří budou vykonávat agendu SPOD. První zaměstnanec bude přijat od února 2014, druhý pak od června 2014.

Druhým cílem je zajistit vhodné materiálně-technické vybavení pro práci pracovníku SPOD. Tím se rozumí vybavení každého nového pracovníka vlastní počítačovou sestavou a společnou tiskárnou a mobilním telefonem.

Pro nové zaměstnance je nutné také vytvořit podmínky pro práci s klienty, tzn. zajištění prostor vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. V rámci tohoto cíle bude vybavena jedna společná kancelář pro dva nové pracovníky. Kancelář bude vymalována a vybavena nezbytným nábytkem - skříněmi, konferenčními židlemi pro klienty, pracovními stoly a pracovními židlemi.

Posledním cílem je zajištění vzdělávacích kurzů pro všechny pracovníky zařazené v orgánu SPOD, které povedou k jejich profesnímu rozvoji. Noví i stávající zaměstnanci (celkem 8) budou proškoleni v kurzech na téma efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky SPOD, což je výcvik, který by bez dotace nebyl finančně dosažitelný, základy vedení rozhovoru s dítětem a základy krizové intervence pro sociální pracovníky.

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro práci sociálně-právní ochrany dětí v souladu se standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, což je soubor kritérií nezbytných pro kvalitní výkon této agendy. V rámci projektu dojde k navýšení počtu zaměstnanců tak, aby byl splněn jeden ze standardů. Dojde také k úpravě kanceláře pro nové zaměstnance a jejímu vybavení nezbytným nábytkem a technikou. Všichni pracovníci zařazeni pod orgán sociálně-právní ochrany dětí (stávající i noví) projdou několika školeními za účelem rozšíření jejich odborné kvalifikace.
Bez partnera
V projektu jsou nadefinovány 3 klíčové aktivity: KA 01 Řízení projektu - tato aktivita zahrnuje administraci projektu po celou dobu jeho trvání KA 02 Nastavení systematické práce v OSPOD - dojde k navýšení počtu zaměstnanců o 2 nové pracovníky tak, aby bylo splněno kritérium 800 - 1000 dětí na 1 pracovníka - bude vybavena kancelář pro nové pracovníky, po výmalbě bude pořízen nábytek a výpočetní technika KA 03 Profesní vzdělávání zaměstnanců OSPOD - noví i stávající zaměstnanci (6 + 2) se zúčastní školení akreditovaných MPSV. Zaměstnanci absolvují výcvik na téma Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany, dále kurzy na téma Základy vedení rozhovoru s dítětem a jako třetí téma Základy krizové intervence.
V projektu dojde k navýšení počtu zaměstnanců o 2 nové pracovníky, kteří budou společně z 6 stávajícími proškoleni, tzn. počet podpořených osob je 8. Podpořená organizace bude 1 a to Městský úřad Hlučín. Počet úspěšných absolventů kurzů byl nastaven na 20 osob.
Nerelevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace, tj. zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí působící na Městském úřadě Hlučín.